โปรโมชั่นล่าสุด

ที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร ด้านการขาย การตลาด และการบริการ

ที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร
ด้วยการร่วมมือ ใส่ใจ สื่อสาร

ร่วมมือ  เพื่อมองไปสู่อนาคตที่เติบโตและต่อยอดได้จริงในชีวิตที่ไม่ใช่แค่ฝัน
ใส่ใจ  ทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีคุณภาพอย่างสูงสุด
สื่อสาร  ได้อย่างอิสระในการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

แนวทางปฏิบัติ

1) ศึกษาองค์กรและรูปแบบธุรกิจเพื่อเข้าใจความต้องการขององค์กร
2) ออกแบบแนวการแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้จริง
3) ประชุมหรือจัดฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังแนวคิดที่แตกต่างในการแก้ไขปัญหาให้ตอบโจทย์
4) ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Consulting Course

โครงการที่ปรึกษาด้านการให้บริการ Service Excellence Consulting


การสร้างรูปแบบของการบริการที่มีมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกท่านได้นำไปปฏิบัติ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการ นำมาซึ่งความเป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการได้อย่างสม่ำเสมอ

Last Update 2017-11-14

Mystery Shopper ตรวจสอบการบริการ


คือ ผู้ตรวจสอบการบริการโดยไม่เปิดเผยตัวตน หรือลูกค้าปริศนา Mystery Shopper นั่นเอง ซึ่งทีมงานทุกคนก็ต่างได้รับการอบรมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริการ

Last Update 2017-06-06

Service Standard ที่ปรึกษาออกแบบมาตรฐานการบริการ


เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและตรวจสอบได้ง่าย หากมีมาตรฐานลูกค้าเกิดความประทับใจจึงเกิดการบอกต่อและซื้อซ้ำแน่นอน

Last Update 2017-06-06

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online พฤศจิกายน 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ตุลาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กันยายน 2564 ท่านละ 1500 บาท