โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 48 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 102 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

Public ด้านการบริหาร ผู้นำ HR
วันที่อบรม 16 พฤศจิกายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 22 พฤศจิกายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 23 พฤศจิกายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 23 พฤศจิกายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 23 พฤศจิกายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 26 พฤศจิกายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 26 พฤศจิกายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 27 พฤศจิกายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 28 พฤศจิกายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 28 พฤศจิกายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 29 พฤศจิกายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 30 พฤศจิกายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 30 พฤศจิกายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 30 พฤศจิกายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 06 ธันวาคม 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 07 ธันวาคม 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 19 ธันวาคม 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 09 มกราคม 2562 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 18 มกราคม 2562 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 30 มกราคม 2562 | ราคา 3,900 บาท
In-house Training Course

หมวดหมู่ การขาย การตลาด การบริการ


การขายขั้นเทพ, การขายมืออาขีพ, 7 Step Sale Process, การเจรจาต่อรอง, เพิ่มยอดขาย, การบริการ, ปลุกพลังนักขาย, การตลาด, การค้าระหว่างประเทศ, การรจัดการอารมณ์, นำเข้าส่งออก และอื่นๆอีกมากมาย

2017-07-21

หมวดหมู่ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ


การบริหาร, การโค้ช, ทักษะหัวหน้างาน, ทรัพยากรบุคคล, การสัมภาษณ์งาน, การวางแผนฝึกอบรม การเป็นผู้นำที่ดี และอื่นๆ

2017-07-21

หมวดหมู่ อุตสาหกรรม โรงงาน


หลักสูตร อุตสาหกรรม โรงงาน ไคเซน, Kaisen, ลดต้นทุน, เพิ่มผลผลิต, 5ส, PDCA, IMDS, lean ลีนม, 5why, Logistic, สารปนเปื้อน, คลังสินค้า, Zero defect, 7waste, TQM, Value Chain

2017-08-02

หมวดหมู่ ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ วิชาชีพ


ฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ บัญชี การเงิน กฎหมาย วิชาชีพเฉพาะทาง เลขานุการ

2017-08-02

โครงการฝึกอบรบพนักงานขาย สุดยอดนักขาย ทุกระดับ อัพเดทใหม่ 2018


ฝึกกระบวนการขายให้แข็งแกร่ง รับประกัน คุณคือ “สุดยอดนักขาย” เมื่อผ่านการอบรมกับเรา หลักสูตรใบประกาศ และใบรับรองชั่วโมงการอบรมขาย Certificaate

2017-12-08

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน