โปรโมชั่นล่าสุด

โปรโมชั่นอบรมการขาย

หมวดหมู่ ทักษะทั่วไป วิชาชีพเฉพาะทาง

วันหมดอายุ: 31 ธันวาคม 2560


หมวดหมู่ ทักษะทั่วไป วิชาชีพเฉพาะทาง

- Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC ENG

- ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน

- กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0)

- เงื่อนไขในการชำระเงิน และข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Sales

- กฎหมาย ภาษี และพิธีการศุลกากร นำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ Sales

- ปลูกฝังแนวคิดเชิงนักธุรกิจ Business Mindset

- Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma)

- การบริหารผู้มีศักยภาพสูงและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Talent & Successor Management)

- International Material Data System : IMDS

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
! ยืนยัน ! วางแผนการขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จด้วย CRM (26 มี.ค 61) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
! ยืนยัน ! ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร (26 มี.ค. 61)
ฝึกอบรมการขายและบริการ
! ยืนยัน ! ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน (28-29 มี.ค 61) อ.วัชระ