โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

In Houseหลักสูตร สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร SWOT แผนแม่บท และกลยุทธ์ วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560

อัพเดตล่าสุด : 27 ธันวาคม 2560


หลักสูตร สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร SWOT แผนแม่บท และกลยุทธ์

อบรม วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 
วิทยากรอาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
วิทยากรด้านสื่อสารสร้างความสัมพันธ์บริหารทีม
 
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ร้อยเอ็ด)
 
 
จัดอบรมโดยบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน