โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

In House Training อบรมหลักสูตร การเจรจาและปิดการขายยุคดิจิทัล อบรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์นพพร หมื่นหนู

อัพเดตล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2561


 In House Training อบรมหลักสูตร การเจรจาและปิดการขายยุคดิจิทัล อบรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์นพพร หมื่นหนู

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน