โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

อบรมหลักสูตร การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO อบรมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ขอบคุณวิทยากร 2 ท่าน อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต อาจารย์ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

อัพเดตล่าสุด : 20 พฤศจิกายน 2561


 อบรมหลักสูตร การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO อบรมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ขอบคุณวิทยากร 2 ท่าน  อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต อาจารย์ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน