โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 338 วัน - 

ตารางอบรมรายปี 2566    

เหลืออีก 373 วัน - 

อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 398 วัน - 

อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 1434 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

หมวดหมู่ อุตสาหกรรม โรงงาน

ราคา Check price บาท


 ฝึกอบรม หมวดหมู่ อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน

 

ไคเซน, Kaisen, Six Sigma, ลดต้นทุน, เพิ่มผลผลิต, 5, PDCA, IMDS, lean ลีนม, 5why, Logistic, สารปนเปื้อน, คลังสินค้า, Zero defect, 7waste, TQM, Value Chain

 

หลักสูตร International Material Data System (IMDS) Basic+Advance  กลยุทธ์การปรับลดค่า RPN ด้วยกิจกรรม QCC-

 

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้า  การดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม QCC

 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen   การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อน

 

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ   การอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาองค์กร

 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรม

อบรม หลักสูตร six sigma

 

หลักสูตร International Material Data System (IMDS) Basic+Advance

หลักสูตร เทคนิคการใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการผลิต

หลักสูตร การออกแบบและควบคุมระบบไฮดรอลิกส์   

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง 7M 3E

หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการปัญหา

หลักสูตร การบริหารคลังสินค้าและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร ความปลอดภัย ด้านโรงงาน

หลักสูตร การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

หลักสูตร การปลูกจิตสำนึกในองค์กร

หลักสูตร  เทคนิคการบริหารการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การตรวจติดตาม iso

หลักสูตร การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น

หลักสูตร 5ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มกำไร

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร “APQP and PPAP on 1 Day“

หลักสูตร “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “เทคนิคและทักษะการแก้ไขปัญหา (เฉพาะหน้า) ที่หน้างาน”

หลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาและปรับปรุงงาน ในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ“

หลักสูตร “เทคนิคการกำจัดความสูญเสีย 3 MUs ออกจากกระบวนการให้หมดสิ้นไป”

หลักสูตร “เทคนิคการจัดการและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขัดข้อง”

หลักสูตร “เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง”

หลักสูตร “เทคนิคการตรวจติดตามและประเมินผลพื้นที่ 5 ส. อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ“

หลักสูตร “เทคนิคการปรับเรียบและสร้างงานมาตรฐานในการผลิต”

หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น

หลักสูตร “เทคนิคการลดต้นทุนและวิธีการลดต้นทุนการผลิต”

หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อลดต้นทุนการผลิต

หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบและป้องกันความผิดพลาดการผลิตด้วย Poka-Yoke”

หลักสูตร “เทคนิควิธีการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 3 Gen และ 5 Why ด้วยพื้นฐานการตัดสินใจบนความรู้สึกเชิงจำนวน“

หลักสูตร “แนวคิดและเทคนิคการนำ “ลีน” มาใช้ในสำนักงาน”

หลักสูตร “แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิต”

หลักสูตร “กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4.0”

หลักสูตร “กลยุทธ์และการจัดการงานจัดซื้อวัตถุดิบสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ”

หลักสูตร “กลยุทธ์และการวางแผนงานจัดซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0”

หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิตและระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดี“

หลักสูตร “การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต

หลักสูตร การใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการ  

หลักสูตร “การการวิเคราะห์ OEE และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร“

หลักสูตร “การควบคุมและลดของเสียในการผลิตด้วยการจัดการแบบทันเวลาพอดี (Zero defect by Just In Time)

หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพขั้นพื้นฐาน” (Introduction to Quality Control)

หลักสูตร “การจัดเตรียมและทำเอกสาร APQP, FMEA, PPAP และ Control plan ตามข้อกำหนดระบบที่ ISO-TS 16949

หลักสูตร “การจัดเตรียมและทำเอกสารเครื่องมือเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์

หลักสูตร “การจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “การบริหารโซ่คุณค่าในภาคอุตสาหกรรม”(Value Chain Management in Industrial Sector)

หลักสูตร “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร” (TQM)

หลักสูตร “การประเมินความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต” (Waste Assessment in Production Line)

หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั่นและลดต้นทุน (Process Improvement and Reduction Cost)

หลักสูตร “การลดสูญเปล่า 7 ประการ (Reduce 7 Waste)”

หลักสูตร “การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า

หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกในอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร “การสร้างทัศนคติและปลุกจิตสำนึกในงานด้านคุณภาพ”

หลักสูตร “จิตวิทยาการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต”

หลักสูตร “ต้นทุนคุณภาพ”

หลักสูตร “ระบบ 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน”

หลักสูตร “ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพในการผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์

 

 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
ตารางอบรมรายปี 2566
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท