โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 8 วัน - 

ยืนยัน 3 หลักสูตรพร้อมกัน รับส่วนลดทันที 6,000 บาท!!    

เหลืออีก 8 วัน - 

คอร์สการทำงานเป็นทีม ลดสูงสุด 40% สำหรับลูกค้า In-house เท่านั้น     

คอร์สอบรมการขาย

หมวดหมู่ อุตสาหกรรม โรงงาน

ราคา Check price บาท


ฝึกอบรมหมวดหมู่ อุตสาหกรรม โรงงาน 

International Material Data System (IMDS) Basic+Advance

หลักสูตร เทคนิคการใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการผลิต

(STATISTICAL PROCESS CONTROL : SPC)

หลักสูตร การออกแบบและควบคุมระบบไฮดรอลิกส์  (อ.อภิชาติ เสมศรี)

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management)

หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการปัญหา

หลักสูตร การบริหารคลังสินค้าและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร ความปลอดภัย ด้านโรงงาน

หลักสูตร การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

หลักสูตร การปลูกจิตสำนึกในองค์กร

หลักสูตร  เทคนิคการบริหารการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การตรวจติดตาม iso

หลักสูตร การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น

หลักสูตร 5ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มกำไร

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร “APQP and PPAP on 1 Day“

หลักสูตร “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma)

หลักสูตร “เทคนิคและทักษะการแก้ไขปัญหา (เฉพาะหน้า) ที่หน้างาน” (Problem Solving & Decision Making (Urgently) Skill)”

หลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาและปรับปรุงงาน ในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ“

หลักสูตร “เทคนิคการกำจัดความสูญเสีย 3 MUs ออกจากกระบวนการให้หมดสิ้นไป” (3 MUs Elimination)

หลักสูตร “เทคนิคการจัดการและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขัดข้อง”(Machine breakdown Management)“

หลักสูตร “เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง” (Effective QCC. Activity)“

หลักสูตร “เทคนิคการตรวจติดตามและประเมินผลพื้นที่ 5 ส. อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ” (สำหรับคณะกรรมการ 5ส.)

หลักสูตร “เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ“

หลักสูตร “เทคนิคการปรับเรียบและสร้างงานมาตรฐานในการผลิต” (Standardization Work to Heijuka - San Ten Set)” 2 วัน

หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น (Visual System)”

หลักสูตร “เทคนิคการลดต้นทุนและวิธีการลดต้นทุนการผลิต” (Cost reduction and Cost down)

หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อลดต้นทุนการผลิต”(Production Cost Down Analysis)

หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบและป้องกันความผิดพลาดการผลิตด้วย Poka-Yoke”

หลักสูตร “เทคนิควิธีการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 3 Gen และ 5 Why ด้วยพื้นฐานการตัดสินใจบนความรู้สึกเชิงจำนวน“

หลักสูตร “แนวคิดและเทคนิคการนำ “ลีน” มาใช้ในสำนักงาน” (Lean Office Management)

หลักสูตร “แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิต” (Modern Production Management for Productivity)

หลักสูตร “กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4.0” (Logistic Management 4.0)

หลักสูตร “กลยุทธ์และการจัดการงานจัดซื้อวัตถุดิบสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ”

หลักสูตร “กลยุทธ์และการวางแผนงานจัดซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0)

หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิตและระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดี“ (Strategy For Balancing Production Line and Just in Time)

หลักสูตร “การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (Production Part Approval Process - PPAP)“

หลักสูตร “การใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการ (Statistical Process Control -SPC)“

หลักสูตร “การการวิเคราะห์ OEE และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร“

หลักสูตร “การควบคุมและลดของเสียในการผลิตด้วยการจัดการแบบทันเวลาพอดี (Zero defect by Just In Time)

หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพขั้นพื้นฐาน” (Introduction to Quality Control) Revise # 01

หลักสูตร “การจัดเตรียมและทำเอกสาร APQP, FMEA, PPAP และ Control plan ตามข้อกำหนดระบบที่ ISO-TS 16949 - 2 days“

หลักสูตร “การจัดเตรียมและทำเอกสารเครื่องมือเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Core Tools) 3 days“

หลักสูตร “การจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ” (Warehouse Management for Effectiveness)

หลักสูตร “การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ” (Effectiveness Inventory and Warehouse)

หลักสูตร “การบริหารโซ่คุณค่าในภาคอุตสาหกรรม”(Value Chain Management in Industrial Sector)

หลักสูตร “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร” (TQM)

หลักสูตร “การประเมินความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต” (Waste Assessment in Production Line)

หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั่นและลดต้นทุน (Process Improvement and Reduction Cost)

หลักสูตร “การลดสูญเปล่า 7 ประการ (Reduce 7 Waste)”

หลักสูตร “การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advance Products Quality Planning - APQP)“

หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis - FMEA)“

หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกในอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร “การสร้างทัศนคติและปลุกจิตสำนึกในงานด้านคุณภาพ”

หลักสูตร “จิตวิทยาการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต”

หลักสูตร “ต้นทุนคุณภาพ”

หลักสูตร “ระบบ 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน”

หลักสูตร “ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพในการผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์

หลักสูตร “วิถีทางและระบบการผลิตแบบโตโยต้า”

 

______________________________________

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills (อบรมวันที่ 22 ธ.ค. 60)