โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร การสร้างทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ (2 วัน 1 คืน)

ราคา 30000 บาท


หลักสูตร การสร้างทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ (2 วัน 1 คืน)

Team Building ให้ทุกคนในองค์กรมีการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี 

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในบริษัท เน้นให้พนักงานมีการพูดคุยกันเพื่อความคุ้นเคยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

โดยจะเน้นไปที่การทำ Workshop เพื่อให้ได้ทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อลดข้อขัดแย้งในองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารความขัดแย้งในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม
1. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความขัดแย้ง
2. การสร้างรากฐานสัมพันธภาพที่ดี
3. กระบวนการบริหารความขัดแย้ง
4. เทคนิคการบริหารความขัดแย้งในองค์กร
5. ทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขความขัดแย้ง

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผ่านกรณีศึกษา
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- อภิปราย ถาม – ตอบ

 

วิทยากร
อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ อดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อัลวาอะลูมิเนียม จำกัด, บริษัท อาร์ซี จิวเวลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ซาติน เท็กซ์ไทล์ จำกัด ฯลฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงานสัมพันธ์

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน