โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

ทักษะการเป็นหัวหน้าสไตล์โค้ชและพี่เลี้ยง อ.ชัญญชิตา

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร Supervisor as Coach and Mentor ทักษะการเป็นหัวหน้าสไตล์โค้ชและพี่เลี้ยง

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

     หัวหน้างานคือผู้ที่อยู่ในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในองค์กรเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานของกลุ่มปฏิบัติการทั้งส่วนสำนักงาน บริหาร และปฏิบัติการ มีหน้าที่วางแผนงาน ดูแลจัดการ แก้ไขปัญหา และนำพาองค์กร พาทีมงานไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่องค์กรตั้งไว้ หัวหน้างานมีคุณสมบัติหลากประการ ทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะต่างๆที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธากับทีมงาน ทักษะที่สำคัญที่หัวหน้างานที่ต้องมีในปัจจุบันคือ ทักษะ Coach และ Mentor ทั้งสองทักษะนี้ มีความสำคัญที่จะสามารถพัฒนา นำพา ผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน ไปสู่การคิดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ( Self – Solution Thinking ) ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรใดมีหัวหน้างานที่มีทักษะด้าน Coach และ Mentor จะนำไปสู่การสร้างทีมงานและผลงานที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร  

  

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของหัวหน้างานแบบ Coach และ Mentor

 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการในการ Coach และเทคนิคต่างๆในการเป็น Mentor

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเพื่อนำไปใช้ในองค์กรตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.หัวหน้างานมีบทบาทในการสร้างความสำเร็จให้องค์กรได้อย่างไรบ้าง

2 ทักษะของหัวหน้างานที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

3.รูปแบบการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงเป็นอย่างไร

4.บทบาทของหัวหน้างานในการโค้ช Coach และ Mentor และรูปแบบ TAPS Model

5.แนวทางการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยง เพื่อการสร้างการพัฒนาและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

Workshop

6.การเข้าใจคนประเภทต่าง ๆ และหลักการที่หัวหน้างานควรตระหนักตาม SCARF Model

7.บทบาทของหัวหน้างานในการเป็น Mentor

8.เทคนิคการสร้าง SMARTER GOAL และติดตามผลด้วย GROW Model

9.การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบ Collaborative Working Team ผสานกับ CFR

Workshop

10.ประเด็นที่ควรระวังในการบทบาทการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง แนวทางป้องกันและแก้ไข

สรุปประเด็นการเรียนรู้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40

 

วิทยากร

อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills