โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (20 ต.ค. 65/ 9-12น.) อ.อนุภาพ

ราคา 1500 บาทหลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (The Power of Motivation)

หลักการและเหตุผล

เป้าหมายสูงสุดของการบริหารงานได้แก่ การจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมาย สูงสุดขององค์กร ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และภารกิจที่สำคัญ ที่สุดของผู้บริหารที่จะต้องเรียนรู้ศาสตร์ในการ บริหารบุคคล ที่เน้นเรื่องการศึกษาพฤติกรรมบุคคล กลุ่มและองค์การ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ ต่อพฤติกรรมในองค์การ เพื่ออธิบาย ทำนายและควบคุมปรากฏการณ์ของการบริหารที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องแรงจูงใจของบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงความต้องการและ แรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและพร้อมที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว ทำงานอย่างที่เรียกว่า “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข” ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการ บริหารงาน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเกิดความรักความผูกพันองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจเพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

 

 รายละเอียดหลักสูตร

ความหมายของแรงจูงใจ

องค์ประกอบที่สำคัญของแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงาน

ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดแรงจูงใจ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงาน

การจูงใจ หรือแรงจูงใจ คืออะไร

ทฤษฎีการจูงใจ Theories of Motivation

– ทฤษฎีการจูงใจ ของ Maslow

– ทฤษฎีสองปัจจัย ของ Herzberg

– ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของ Mcgragor

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและผู้อื่น (D-R-I-V-E)

D = Develop yourself & others การพัฒนาตนเองและผู้อื่น

R = Relationship การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน

I  = Individual Motivation การสร้างแรงจูงใจของปัจเจกบุคคล

V = Verbal Communication ความสามารถในการสื่อสาร

E = Engagement ความผูกพันต่อองค์กร จิตสำนึกรักองค์กร

การสร้างขวัญแรงจูงใจ และวินัย ในสถานประกอบการ

วินัย และคุณธรรมในการทำงาน

ทัศนคติสำหรับพนักงาน (Employee Attitude)

การสร้างทัศนคติที่ดี (Attitude) ในการทำงาน

จิตสำนึกในการทำงาน (Work Awareness) และจงรักภักดีต่อองค์กร

Workshop: ระดมความคิดสร้าง องค์กรในฝัน

หลักในการทำงานและดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จและมีความสุข

ความสำเร็จในการงาน และชีวิต

องค์ประกอบของความสำเร็จในชีวิตการงาน

ความปรารถนาของนายจ้างจากลูกจ้าง

เคล็ดลับดีๆในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (รักษาโรคเบื่องาน)

วิธีทำงานอย่างมีความสุข

สร้างและมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง

– เทคนิคการส่งเสริมให้ใช้จินตนาการตนเอง

– การสร้างแรงจูงใจด้วยตัวคุณเอง

– วิธีการสร้างแนวคิดใหม่

– เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

– เทคนิคการคิดและทำเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

– สัญญาณอันตราย! และตัวชี้วัดความสำเร็จ

 

Workshop: กิจกรรมกลุ่มทำงานอย่างไรให้มีสุข

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ

2. ผู้เข้าอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเกิดความรักความผูกพันองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

3. ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจเพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

4. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

5. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข

6. ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

 

แนวทางการการอบรม

การอบรมมีทั้งการบรรยาย และทดลองปฏิบัติกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน

การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่(Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน

พนักงานทุกระดับ

  

ประวัติ อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ     

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อสบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการตลาด (MBA Marketing)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงานในอดีต–ปัจจุบัน

อาจารย์สอนสมาธิ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ

อดีตอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนวิชาเลือก : เรื่องไร้สาระ แต่กลับมีสาระอย่างคาดไม่ถึง:  วิชาจีบ วิชาเคล็ดลับจับโกหก ร่วมกับ อ.ธนิช)

เป็นวิทยากรให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) [สสท.]

ที่ปรึกษาบริษัทเทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด สถาบันฝึกอบรม

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills