โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom หลักสูตร การสื่อสารและการทำงานแบบ Work From Home อย่างมีประสิทธิภาพ ดร.วันทนา

ราคา 2500 บาท


 

ชื่อหลักสูตร : การสื่อสารและการทำงานแบบWork From Home อย่างมีประสิทธิภาพ

(Communications for Effective Work From Home)    

(1 วัน)

โดย ดร.วันทนา ปทุมอนันต์, PCC 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

Executive Coach Leadership and Psychological Human Potential Development

 

หลักการและแนวคิด

       การสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน เช่น ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง การติดต่อประสานงานทั้งในหรือต่างแผนกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือการที่ผู้ฟังแปลความ และเข้าใจตรงกับผู้พูด เมื่อเข้าใจตรงกันเกิดเป็นการประสานงานที่ราบรื่น เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

       ในการปฏิบัติงาน แบบ Work From Home (WFH) ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด อาจจำเป็นต้องเพิ่มทักษะและความรู้ด้านการสื่อสาร(Communication) หลักคิดในการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม  จิตวิทยาความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล และการบริหารจัดการตนเอง ( Self - management)  เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรคาดหวังไว้และในการสื่อสารประสานงานสามารถทำได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

       หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารที่ดี( Effective -Communication) การเสริมสร้างทักษะในการฟังให้ดียิ่งขึ้น( Deep Listening)  การเรียนรู้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานของสมอง ( Brain) ในการใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem-Based Learning)  การเพิ่มความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับบุคคล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร และเพื่อเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการตนเอง( Self - management) ผ่านหลักการแนวคิดจิตวิทยา และศาสตร์ของการโค้ช ( Coaching) ตนเองในการนำพาตนเองไปสู่เป้าหมาย ( Self - Coaching)  เพื่อให้เกิดการเข้าใจ- ยอมรับ- เกิดแนวคิดที่เหมาะสมกับตนเองในการเปลี่ยนแปลง มีกรอบความคิดเชิงบวก (Mindset) ตามสไตล์ (Style)ของตนเอง เกิดความตระหนักรู้ถึงตนเองกับงานได้มากขึ้นเพื่อพัฒนาการทำงานแบบ Work From Home ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารที่ดี

   เพื่อเสริมสร้างทักษะในการฟังให้ดียิ่งขึ้น

   เพื่อเสริมสร้างความสามารถในเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

   เพื่อเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการตนเองในการปฏิบัติงานแบบ Work From Home

   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   บุคลากรตระหนักรู้ ถึงความสำคัญจำเป็นของการสื่อสารประสิทธิภาพ

   บุคลากรได้ข้อมูลความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะในการฟัง การให้ข้อมูลย้อนกลับได้ดียิ่งขึ้น

   บุคลากรได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะในการประสานงานกับคนที่มีบุคลิกแตกต่างกันได้ดีมากยิ่งขึ้น

   บุคลากรสามารถบริหารจัดการกับตนเองในการปฏิบัติงาน แบบ Work From Home (WFH) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

หลักสูตรนี้เหมาสมกับ

พนักงาน หัวหน้างาน    ผู้จัดการ     ผู้บริหาร

                                                                                                           ……………………………………………

                        

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills