โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom หลักสูตร เคล็ด (ไม่ลับ) ในการบริหารจัดซื้อ เพื่อเพิ่มกำไรให้กับบริษัท อ.เหรียญชัย

ราคา 2500 บาท


 

หลักสูตร เคล็ด (ไม่ลับ) ในการบริหารจัดซื้อ เพื่อเพิ่มกำไรให้กับบริษัท

 

หลักการเหตุผล

           ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่อให้มีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับมีการพัฒนากระบวนการการดำเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการดำเนินการ

           แต่กระนั้นก็ตาม การลดต้นทุนการดำเนินการภายในอย่างเดียวไม่พอ เพราะประตูด่านแรกของต้นทุนขององค์กร คือ ต้นทุนที่เกิดจากการจัดซื้อ เพราะถือว่าได้ว่า เมื่อฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบ หรือ สินค้ามา ก็ถือว่าเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง หรือ ต้นทุนสินค้าขายทันที ดังนั้นกระบวนการการบริหารการจัดซื้อ ถือว่าเป็นกระบวนการการดำเนินการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งผู้บริหาร ต้องให้ความใส่ใจในการบริหารการจัดซื้อ พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคเคล็ด (ไม่ลับ) ในการจัดซื้อเพื่อเพิ่ม กำไรให้กับองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 1.       เพื่อให้สามารถนำเทคนิคกระบวนการจัดซื้อไปปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2.       เพื่อนำ Model การเรียนรู้ Suppliers และการอ่าน Suppliers ให้เป็นนำไปสู่การสื่อสารและการเจรจาต่อรองได้เกิดประสิทธิผล

 3.       การเข้าใจที่ Suppliers มองสถานะการจัดซื้อขององค์กรในสถานะไหน ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ให้เกิดความเหมาะสม

 4.       นำความเข้าใจบุคลิกภาพและคุณลักษณะของบุคลากร ทั้งในส่วนของ Suppliers และคนในองค์กรเอง ไปปรับรูปแบบการสื่อสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนำมาสู่การวางแผนการจัดซื้อ

 5.       เรียนรู้เคล็ดลับด้านต่าง ๆ เพื่อบริหารงานด้านการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่าย

 

หัวข้อการอบรม

 1.       กรอบความคิด (Growth Mind Set)

 

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้และทำความเข้าใจในด้านกรอบความคิดด้านความเป็นเจ้าของ ทัศนคติในการทำงานด้านการจัดซื้อ กระบวนการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายนอก และ ภายในองค์กร

 

2.       หลุมพรางด้านการจัดซื้อ

 

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้หลุมพรางที่เจอแต่ไม่เคยมองเห็นว่าคือหลุมพราง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารงานด้านการจัดซื้อ และผลกำไรของบริษัท

 

3.       สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ ของบุคลากรด้านการจัดซื้อ

 

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงสมรรถนะด้านการวิเคราะห์ของผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน เป็นอันส่งผลต่อการบริหารงานด้านการจัดซื้อ และการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร โดยจะให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทำความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

4.       การอ่าน Suppliers และบุคคลในองค์กร เป็น ช่วยการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ต้นทุนที่ต้องการ

 

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและทราบถึงความหมายของบุคลิกลักษณะของคน ว่าแต่ละแบบทั้งการสื่อสารกับบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกควรมีการสื่อสารกันอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถเจรจากับทางด้าน Suppliers ได้อย่างดี

 

5.       Spend Analysis ส่งผลต่อ รายงานทางการเงินอย่างไร

 

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการจัดซื้อมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างไร โดยให้พิจารณาผลกระทบในรูปของงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน และเกิดตระหนักรู้การวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อ พร้อมทั้งชี้แนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อปรับลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท

 

6.       กระบวนการการบริหารงานผลิต บริหารงานคลังสินค้า ส่งผลต่อการจัดซื้อและภาระค่าใช้จ่ายการจัดซื้ออย่างไร

 

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและเกิดการตระหนักรู้ถึงงานด้านการบริหารการผลิต การบริหารวัตถุดิบคงคลัง เพื่อนำมาพิจารณา ว่าเมื่อไรถึงจะจัดซื้อได้อย่างเหมาะสม ในเวลาที่ใช่ ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิด Over Stock และได้ต้นทุนที่เหมาะสม

 

7.       ทำไมต้องเข้าใจ Supplier Positioning Model และ Supplier Preferencing Model

 

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและตระหนักรู้ในมุมมองของสองโมเดลนี้ เพื่อให้เกิดการตกผลึกความคิดในการบริหารการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

8.       เทคนิคการการรู้ Cost ต้นทุนการผลิตและต้นทุนรวมของ Suppliers

 

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงกระบวนการการผลิต หรือ การบริการของ suppliers เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อสามารถประมาณราคาต้นทุนผลิต และต้นทุนรวมคร่าว ๆ ได้ เพื่อใช้เป็นฐานในการเจรจาต่อรอง

 

9.       เทคนิคการเจรจาต่อรอง

 

ork Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถระบุความต้องการของการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ พร้อมเทคนิคพื้นฐานด้านการเจรจาต่อรองในรูปแบบ NLP

 

แนวทางในการอบรม     บรรยาย 50%  และ group coaching 50% ในแนวทาง Appreciate Inquiry and Positive Psychology

 

ผู้เข้าอบรม                  พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อของ บริษัท

 

ระยะเวลาการอบรม        1 วัน

 

จำนวนผู้เข้าอบรม          ไม่ควรเกิน 30

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills