โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อ.สุกิจ

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร: 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ

                9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills

ที่มาของหลักสูตร

                 องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้  แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงาน  นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ 9 ทักษะยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่ง

การบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด  และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

 

 

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.     เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน

2.     เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

3.     เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน

4.     เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

5.     เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะและบทบาทการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

6.     เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :  1 วัน  (09.00-16.00 น.) 

หัวข้อการฝึกอบรม

Step 1 :  Leadership Skills              

                  -   ถอดรหัสความหมายของคำว่าผู้นำ (Leadership)

                  -   ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับหัวหน้างาน

                  -   การพัฒนาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

           Output : ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา

Step 2 :  Task & People Management Skills              

              แนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ

             -   แนวคิดและแนวทางการบริหารคนให้ได้ใจ และได้งาน

             -   เทคนิคการบริหารคนในการคัดเลือกพนักงานตามความสามารถ

                  (Put the Right Man into the Right Job)   

Step 3 :  Communication Skills

                   ความสำคัญและความไม่เข้าใจกันในการสื่อสาร

                  -   กระบวนการสื่อสาร (การพัฒนาทักษะ)

                  -   อุปสรรคการสื่อสารต่างๆ และแนวทางการแก้ไข

Step 4 :  Planning & Problem Solving Skills

                  -   การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เชิงยุทธวิธี และเชิงปฏิบัติการ

                  -   การคิดอย่างเป็นระบบที่เป็นทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

                  -   เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ

Step 5 :  Motivation & Delegation Skills  

                  -   เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

                  -   สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ --> PCT. Model

                  -   เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้

                  -   Workshop :  Motivation Case Study

Step 6 :  Coaching  Skills

                -   เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  -   เทคนิคและวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  -   หลักการสอนงานในห้อง และหน้างาน (OJT)

                  -   Workshop :  Coaching Case Study

Step 7 :  Conflict  Management  Skills

              -   ประโยชน์ของความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์

                  -   โมเดลรูปแบบของความขัดแย้ง

                -   การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน

                  -   Workshop :  Conflict Management Styles

Step 8 :  Change Management Skills

                  -   ที่มาของเหตุผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

                     -   เจาะลึกกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

           -   การจัดทำกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Step 9 : Team Management Skills

                   -   การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน

                   -   องค์ประกอบและเทคนิคการทำงานเป็นทีม(TEAMWORK)

  

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา  หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร

 

 

 

รูปแบบการฝึกอบรม
    - Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    - สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

 

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills