โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom หลักสูตร การบริหารผลลัพธ์การทำงานยุค WORK FROM HOME อ.ประกาสิต

ราคา 2600 บาท


 

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารผลลัพธ์การทำงานยุค Work From Home (WFH Results Management)  

  

ในยุคที่ไวรัสโควิด 19 กำลังแพร่ระบาด หลายองค์กรมีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from home) เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบายตามการรณรงค์ #อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  แต่ธุรกิจก็ต้องดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคง สิ่งที่เป็นปัญหาหนักอกหนักใจของเจ้าของกิจการและผู้บริหารทุกระดับ คือ ผู้บริหารและหัวหน้างานจะบริหารจัดการงานอย่างไรในสภาวะวิกฤต และจะประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Work From Home อย่างไรดี

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น   ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม “เรียนรู้แนวทางการบริหารงานและการประเมินผลลัพธ์การทำงานยุค Work From Home แบบกระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม” เพื่อผลักดันการดำเนินธุรกิจให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (Corporate Sustainability)

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานยุค Work From Home

สามารถการกำหนดเป้าหมายการทำงานหน่วยงาน (Functional KPIs / Functional’s OKRs) ในยุค Work From Home ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร หรือเป้าหมายของผู้บริหารได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

เสริมสร้างเทคนิคการบริหารจัดการงานหน่วยงานของตนเองในสภาวะวิกฤตยุค Work From Home

สามารถการกำหนดเป้าหมายการทำงานพนักงาน (Position KPIs / Position’s OKRs) ในยุค Work From Home ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้บริหารหรือหัวหน้างานได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

เสริมสร้างเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานในยุค Work From Home ให้ชัดเจนเป็นตัวเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานในสภาวะวิกฤต และประเมินผลการปฏิบัติงานในยุค Work From Home ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  แนวทางการบริหารงานในสภาวะวิกฤตยุค Work From Home

ปัญหาการทำงาน Work from home และแนวทางป้องกันแก้ไข

ขั้นตอนการบริหารแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Results Management)

แนวทางการบริหารงานในสภาวะวิกฤตยุค Work From Home

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายแต่ละสายงาน ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ ในยุค Work From Home (Goals Setting)

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายธุรกิจ(Corporate KPIs / Company’s OKRs) ด้วย Balance Scorecard (BSC)

ตัวอย่างที่ 1 : ตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายธุรกิจ (Corporate KPIs / Company’s OKRs)

ตัวอย่างที่ 2 : การกระจายเป้าหมายธุรกิจ สู่ตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายแต่ละสายงาน (Functional KPIs / Functional’s OKRs)

แนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัดผลลัพธ์หลักของงาน (Key Performance / Key Results) และการตั้งเป้าหมายการทำงาน (Target) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ (Corporate KPIs / Company’s OKRs)

ตัวอย่างที่ 3 : แบบฟอร์มการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายของสายงาน ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายของสายงานในยุค WFH ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการแปลงเป้าหมายสู่การปฏิบัติ ด้วยแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ในยุค Work From Home

แนวทางการแปลงเป้าหมายสู่การปฏิบัติ ด้วยแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน

ตัวอย่างที่ 4 : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานยุคใหม่ (Effective Action Plan)

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายของแต่ละตำแหน่งงาน ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายผู้บริหารและหัวหน้างาน ในยุค Work From Home (Position KPIs / Position’s OKRs)

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายของแต่ละตำแหน่งงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายผู้บริหารและหัวหน้างาน

ตัวอย่างที่ 5 : ตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายของตำแหน่งงาน 

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Position KPIs / Position’s OKRs ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้บริหารและหัวหน้างาน

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ในยุค Work From Home

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ด้วย KPI และ Competency

ตัวอย่างที่ 6 : หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานยุคใหม่ด้วย KPI และ Competency

ตัวอย่างที่ 7 : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ด้วย KPI ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

ตัวอย่างที่ 8 : แบบประเมินผลขีดความสามารถยุคใหม่ด้วย Competency ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร/สายงาน

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการสะท้อนผลการปฏิบัติงานยุค Work From Home (Performance Feedback)

แนวทางการสะท้อนผลการปฏิบัติงานยุค Work from home อย่างสร้างสรรค์

ส่วนที่  7  :  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการทำงาน Work From Home

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร QMR ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ และทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,600 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills