โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย อ.สุกิจ

ราคา 3900 บาท


 

เปิดรับสมัคร หลักสูตร : เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย Problem Solving & Decision Making Skill in Action 

 

 

ที่มาของหลักสูตร

             การทำงานของพนักงานทุกระดับล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา  แต่เมื่อต้องแก้ปัญหาจริงๆ เรามักเกิดอาการกลัวปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเรื่องยุ่งยาก แก้ไม่จบ จนบางครั้งเลิกแก้ปัญหาถึงแม้แก้ปัญหาได้แล้ว ก็ผิดพลาด ล้มเหลว แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ตัดสินใจผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลา เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นทำให้เกิดประสิทธิผล เป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมูล การคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริง  การแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในทุกสถานการณ์ได้

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

สามารถคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ

สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจริงได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1  วัน 

 

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 :  Thinking Skill in action

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

มิติที่ 1 : Analytical Thinking

มิติที่ 2 : Logical Thinking

มิติที่ 3 : Creative Thinking

 

Module 2 : Learning in action for Problem Solving

ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (เจาะลึก)

ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา –> Identify  Cause

        Workshop : Cause and Effect Diagram

ความสัมพันธ์สาเหตุของปัญหา –>Relation Cause

Workshop : Cause Relation Diagram

ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา –>Root Cause

     Workshop : Why-Why Diagram (5-Whys)

Module 3 : Learning in action for Decision Making

พัฒนาทางเลือกการแก้ปัญหา –> Alternative/Measure

Workshop :  Tree Diagram

ชั่งน้ำหนักทางเลือกที่ดีที่สุดและจัดลำดับทางเลือก

Workshop :  1) Weigh Score Diagram (เชิงปริมาณ)  

                  2) Metrix Diagram (เชิงประสิทธิภาพ)

ตรวจวัดความก้าวหน้า

-กำหนดจุด PNR (Point of No Return)

-ทางเลือกสำรอง (Scenario Alternative)

Module 4 : Learning in action for Managerial Problem

การจัดการกับปัญหาหลายรูปแบบ

ปัญหา : ประจำ ,ไม่สม่ำเสมอ,คาดว่าจะเกิด,เฉพาะหน้า และวิกฤติ

***สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญของหลักสูตร และการนำไปใช้จริง

 วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

            – การบรรยาย =40% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 60%

            – กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

            – การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

            – สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

Remark : รบกวนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เตรียมปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหน้างานล่วงหน้าก่อนเข้า

               ฝึกอบรมเพื่อจะนำมาฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้

ผู้เข้าฝึกอบรม

        ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของหลายๆหน่วยงานในองค์กร

วิทยากร    :      อ. สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills