โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom หลักสูตร BASIC LEADER พื้นฐานการเป็นผู้นำ(12 ต.ค. 65) อ.พลกฤต

ราคา 1500 บาท


 

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร Basic Leader พื้นฐานการเป็นผู้นำ    อ.พลกฤต

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาความสำเร็จขององค์กรความสำเร็จขององค์กรนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการเพียงอย่างเดียว เพราะผู้บริหารทำหน้าที่เพียงบอกว่า “เป้าหมาย” เท่านั้น แต่ความสำเร็จนั้นย่อมมีหลายปัจจัย “หัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชา” เป็นตัวแปรที่สำคัญในการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของกิจการ หัวหน้างานเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพนักงานปฏิบัติการที่สุด ดังนั้นทักษะของการเป็นหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างาน หัวน้างานระดับต้น ที่เรียกว่า “Basic Leader” ของการเป็นหัวหน้างานจึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องรู้จะเป็นหัวหน้างานเพียงตำแหน่งที่ถูกแต่งมาอย่างเดียวไม่ได้

วัตถุประสงค์  (Objective )

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนหลักพื้นฐานของการเป็นผู้นำ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บทบาทหน้าที่ ทักษะที่จำเป็นในการทำงานรวมถึงระบบความคิดที่สร้างสรรค์ การวางแผนแก้ไขและตัดสินใจในการนำ (Leading) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำพาทีมปฏิบัติงานให้สำเร็จภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้นในการอบรม และสร้าง Passion ที่ดีในการทำงาน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการอบรม ชี้นำบุคลากรในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในการทำงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

พนักงานที่กำลังจะเป็นหัวหน้างาน หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

บทบาท หน้าที่ และคุณสมบัติของผู้นำเบื้องต้น (Basic Leader)

การวิเคราะห์คน 4 ประเภท เพื่อสร้างแนวทางการบริหารคน บริหารงาน

การสร้างผู้นำ 4 เก่ง

การสร้าง Passion ในการทำงาน

Workshop 1 การสร้าง Passion ในการทำงาน

การสื่อสารและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

Workshop 2  การสร้างระบบสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานที่เป็นอุปสรรค์ต่อการทำงานเป็นทีม

การตั้งเป้าหมายของทีม และการบริหารทีม

การวางแผนการปฏิบัติงานตามหลัก PDCA Model

เทคนิคการจัดการแก้ปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบ และสามารถชี้นำการสร้างความเข้าใจให้ทีมงานแก้ไขปัญหางานได้เบื้องต้น ด้วยการมอบอำนาจการคิดและตัดสินใจ

Workshop 3  กรณีศึกษา การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ สรุป+อภิปรายผล

การสอนงาน (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)

การติดตามประเมินผลและบริหารงานด้วย Follow Model

Workshop 4 เรียนรู้การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง พร้อมติดตามประเมินผล

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills