โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training เทคนิคการเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน Plan Writing & Plan Management Technique อ.สุกิจ

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน Plan Writing & Plan Management Technique 

ที่มาของหลักสูตร

การทำงานที่เป็นความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จและบ่อยครั้งที่เกิดความล้มเหลว ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจาก การเขียนแผนงาน และการบริหารแผนงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนทำงานทุกๆคนในการทำงาน เพราะว่าจะเป็นทิศทาง แนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติของการจัดทำแผนโดยมีความเข้าใจในกลยุทธ์บริษัทและประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานได้ รวมถึงสามารถคาดการณ์ถึงทิศทางของงานในอนาคตและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ที่จะดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายในการทำงานตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้ หรือถ้าเราสามารถหาเทคนิคการบริหารแผนงานได้ เราจะทำงานได้เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง มีแรงบันดาลใจ หรือมีสิ่งกระตุ้น ที่จะให้การทำงานที่มีกำหนดเป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่นั้นประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการ จากแผนงานเชิงกลยุทธ์ที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบและมีแบบแผน เพื่อให้มีผลงานตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อหน่วยงานและองค์กร

 

 สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

มีความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัทและสามารถประยุกต์ใช้ในการกำหนด

กลยุทธ์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สามารถเขียนแผนงาน และบริหารแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถประยุกต์ใช้จากแนวคิด หรือองค์ความรู้ หรือจากประสบการณ์

ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

สามารถประยุกต์ใช้จากข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ทำให้

เกิดโครงการ ส่งผลระยะยาวต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้

 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.) 

 

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

ทำไมการเขียนแผนและการบริหารแผนงานถึงมีความสำคัญ ?

Workshop : ปัญหาของการเขียนแผนและการบริหารแผนงาน

 

สาเหตุที่สำคัญทำให้การเขียนแผนและการบริหารแผนงานล้มเหลว

แนวทางการจัดทำแผนประยุกต์ใช้กับการบริหารแผนงาน

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้องเข้าใจเป็นพื้นฐาน

กลยุทธ์ของหน่วยงานต้อง Smart for Objective

วิเคราะห์ระดับกลยุทธ์องค์กรจนถึงหน่วยงานในการกำหนดกลยุทธ์

เทคนิคการคาดการณ์ทิศทางในอนาคตด้วย TOWS Matrix

8. การพัฒนาเป้าหมายและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ความรู้เรื่องแผนงานและความเข้าใจในแต่ละแผนงาน

10. เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานทั้งระบบ

เทคนิคการบริหารแผนงานด้วยแผนดำเนินงาน (Action Plan)

Workshop : Action Plan Activity Practice

 

การติดตามผลตามแผนงานเพื่อความรอบคอบเละรอบด้าน

เทคนิคการบริหารโครงการด้วยการบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์

Workshop : Plan Management Case Study

 

สรุปทบทวนบริบท และถาม – ตอบ

 

 

 วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 

            – การบรรยาย =60% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 40%

 

– กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

 

– การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

 

– สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการทุกระดับในองค์กร

 

วิทยากร     :    อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills