โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) อ.ธนุเดช

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills)  

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม :

 

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน

เสริมสร้างทักษะในการบริหารงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของตนเองและหน่วยงาน

เสริมสร้างทักษะในการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของตนเองและหน่วยงาน

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานและบริหารคน ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการอบรม (Course Outline) :

 

ส่วนที่  1  :  ทักษะการเป็นผู้นำในการบริหารทีมงานให้อยากทำงาน (Leadership and Teamwork Skill)

 

5 บทบาท 12 หน้าที่ และ 4 ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร

Head-Hand-Heart คุณลักษณะ (Attribute) ของหัวหน้างานที่ดี

Workshop 1 : คุณลักษณะของผู้นำองค์กรแบบ 3H

รู้เขา รู้เรา รู้องค์กร จิตวิทยาการบริหาร สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

Workshop 2 : รู้เขา-รู้เรา หัวหน้า 4 ประเภท VS ลูกน้อง 4 ประเภทบทบาทของผู้นำแบบ เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงาน

บทบาทของผู้นำแบบ เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงาน

ส่วนที่  2  :  ทักษะการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication and Coordination Skill)

หลักในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

แนวทางการสื่อสารและประสานงาน เพื่อความสำเร็จในการทำงาน ด้วยประตูใจ…แบบ  สานสัมพันธ์ (Positive Communication)

แนวทางการสื่อสารกับทีมงานแต่ละ Generation

ส่วนที่  3  :  ทักษะการจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Motivation Skill)

จูงใจ (Motivation) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ?

8 เทคนิคการจูงใจสำหรับผู้บังคับบัญชา

ส่วนที่  4  :  ทักษะการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Skill)

4 ความรักที่การสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร

Workshop 3 : แนวทางการสร้างความรัก 4 ประเภท ในองค์กร

10 เทคนิคของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร

ส่วนที่  5  :  ทักษะการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน (Goal Setting and Planning Skill)

การกำหนดเป้าหมายในการทำงานด้วย KPI กับประเภทของแผนงานตามระดับของการจัดการ

กุญแจทอง 3 ดอกของการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบ PDCA

Workshop  4 : ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

4 แผนปฏิบัติงาน ที่ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องจัดทำ

ส่วนที่  6  :  ทักษะการสอนและพัฒนางาน (Coaching and Development Skill)

 การวิเคราะห์ความสามารถลูกน้องก่อนการ OJT และ Coaching

12 กรณีที่ต้องพัฒนาลูกน้อง

Tactic ของการ OJT

การพัฒนาทีมงาน ด้วย Training Road Map/Training Matrix 

ส่วนที่  7  :  ทักษะการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน (Directing, Delegation and Following Skill)

5 ขั้นตอนในการสั่งการ (Directing) ให้ได้ผลดี

9 เทคนิคในการควบคุมและติดตามงาน (Following) ให้ได้ผล

Workshop 5 : Case Study การสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน

ส่วนที่  8  :  ทักษะการปรับปรุงงาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน (Work Improvement Skill)

เทคนิคการปรับปรุงงานด้วย ข้อเสนอแนะ (Kaizen)

เทคนิคการปรับปรุงการประสานงานภายในองค์กรด้วย Red Tag

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา :

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้า

 

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

 

รูปแบบการอบรม :

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

 

การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง

 

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

 

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี

วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED

วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ

อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน

อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

ที่ปรึกษาฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills