โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร การควบคุมงบประมาณและการลงทุน อ.พลกฤต

ราคา 3900 บาท


 

 

หลักสูตร การควบคุมงบประมาณและการลงทุน (budgeting and investment control)  

 

 

หลักการและเหตุผล

 

งบประมาณ (Budgeting) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมต้นทุนกิจกรรมต่างๆในการลงทุนที่สนับสนุนการดำเนินของแต่ละหน่วยงานของบริษัท งบประมาณจะเป็นเครื่องมือช่วยสำหรับการเตรียมการต่างๆไว้ล่วงหน้าให้กับฝ่ายบริหารเพื่อทราบถึงการวางแผนด้านการเงินเพื่อช่วยให้การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้งบประมาณถือว่ายังวัดผลการทำงานของแต่ละหน่วยงานว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้จัดทำไว้หรือไม่ โดยการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายนั้นจำเป็นจะต้องมีการบริหารและการควบคุมโดยวัดประสิทธิภาพ 4 ด้าน Financial, Customer , Internal process ,Learning & Growth

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

 

หัวหน้างาน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

เพื่อเรียนรู้การวางแผนงบประมาณอย่างถูกต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารงาน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ ผ่านการวิเคราะห์ความแตกต่างปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ

เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนภายใต้งบประมาณที่จัดทำ

หัวข้อการเรียนรู้

 

Concept การจัดทำงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

งบประมาณ (BUDGETING) คืออะไร

วงจรงบประมาณ (BUDGETING PROCESS)

ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ (Budgeting)

การประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน ภายนอกองค์กร สภาวะการแข่งขัน ลูกค้า

การกำหนดเป้าหมายการดำเนินการ (Goal)

การกำหนดกลยุทธ์ (Strategies)

การประเมิลผลและการจัดทำโครงการ (Evaluating and Planning Project)

การจัดทำงบประมาณดำเนินงานโดยพิจารณาถึง ยอดขาย กำไร ต้นทุนต่างๆ ประกอบไปด้วย

งบประมาณการขาย

 

งบประมาณการผลิต

 

งบประมาณวัตถุดิบทางตรง และแรงงานทางตรง

 

งบประมาณค่าโสหุ้ยการผลิต

 

งบประมาณต้นทุนสินค้าขาย

 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย

 

งบประมาณประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 

การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของงบประมาณผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดสำคัญของแผนการเงินในการจัดทำงบประมาฯและการควบคุมโครงการ

รูปแบบการเรียนรู้

 

การบรรยาย การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       

 

1 วัน

 

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills