โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

NEW ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ อ.ชัชวาลย์

ราคา 3600 บาท


 

ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

(Working Skills for 4.0 that Drive Excellent result)

 

ในโลกการทำงานยุคธุรกิจ 4.0  ทักษะความสามารถใหม่ ๆ ของพนักงานรับได้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ แม้แต่งานประจำเช่นงาน Admin ก็นับว่าเป็นกำลังด่านหลังที่ต้องมีขีดความสามารถหรือ Competency อย่างสูงในการตอบสนองต่อหน่วยงานหลักของธุรกิจ  พนักงานที่ทำงานประจำเช่นข้างต้น จึงควรได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการทำงานใหม่ ๆ เพื่อรองรับอนาคต  Global Human Capital Index 2017  ได้อธิบายไว้ว่าองค์กรยุคโลก 4.0 ในประเทศไทย และในหลายพื้นที่ทั่วโลก ต่างต้องการคนทำงานที่มีทักษะประสบการณ์ที่รองรับอนาคตของโลกการทำงาน หรือที่เรียกว่า Skills for Future  ซึ่งเป็นภารกิจขององค์กรที่จะต้องฝึกอบรมพัฒนา และต่อยอดทักษะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน อันจะช่วยให้องค์กรสามารถธำรงขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจไว้ได้

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

+   มีความรู้ความเข้าใจในทักษะของการทำงานในโลกธุรกิจยุค 4.0  

+    มีความรู้ความเข้าใจ สำรวจตนเองและฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการทำงานในโลกธุรกิจยุค 4.0 ที่ได้เรียนรู้

+   แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองกับเพื่อนร่วมงานและวิทยากร

 

 

เนื้อหาของหลักสูตร

สำรวจโลกธุรกิจยุค 4.0  และการทำงานที่ตอบสนองโลกยุคนี้ 

ทักษะการทำงานที่องค์กรในโลกยุคธุรกิจ 4.0 ต้องการ

1.  การคิดอย่างมีความหมายต่อธุรกิจ (Strategic Thinking)  

       -  พฤติกรรมการทำงานที่องค์กรต่างพึงประสงค์จากพนักงาน

       -  การทำงานด้วยกรอบความคิดเปิดกว้าง (Growth Mindset)   

       -  ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ    

2. การรู้จักใช้เทคโนโลยีในการทำงาน (Technology Savvy)

       -  สำรวจเทคโนโลยีในการทำงานของเรา 

       -  Quick wins initiative ในการใช้เทคโนโลยีกับการทำงานของเรา   

3. การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์                             (Communication & Interpersonal Skills)

       -  ทำไมการสื่อสารจึงเป็นทักษะที่สำคัญของโลกยุคใหม่

       -  เรียนรู้สไตล์การสื่อสสารที่หลากหลายของคนทำงาน   

       -  ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในการทำงาน    

4.  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability)

       -  ทำไปองค์กรต้องการให้พนักงานปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลง

       -  เราพบกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องใดบ้าง   

       -  การจัดการความเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับมุมมองตนเอง

5.  การมีทักษะหลากหลายในการทำงาน                       (Flexible Skills)   

       -  ทำไมองค์กรต้องการให้เรามีทักษะที่หลากหลายในการทำงาน   

       -  สำรวจทักษะในการทำงานของเราและงานที่เชื่อมโยงกัน   

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

 

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

 

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

 

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมตามแนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงทเพมหานคร (แจ้งอีกครั้ง)

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน