โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

New หลักสูตร การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม 4.0

ราคา 2500 บาท


 

อบรม “การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม 4.0”

(Total Productive Maintenance (TPM) in Industry 4.0) 

 

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ผู้ประกอบการได้นำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้ และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมา ก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิต และหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการแก้ไขงานที่มีผลทำให้ต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน เทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown)เป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุง และพนักงานหน่วยผลิต และกำลังเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่าง ๆ คือการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า

 

 

วิธีการอบรม

   บรรยาย

   ฉายภาพนิ่งผ่านระบบ LCD หรือ DLP Projector

   ฝึกปฏิบัติ/workshop/กิจกรรมกลุ่ม ในกรณีมีเวลาเพียงพอ

   ตอบข้อซักถาม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.    ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงพัฒนาการของการบำรุงรักษา และขั้นตอนการบำรุงรักษาแบบทวีผล

2.    ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต สามารถวางแผนและดำเนินการ TPM ได้อย่างเป็นขั้นตอน

3.    ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างทักษะจากกรณีศึกษาจากเครื่องจักรตัวอย่าง

หลักสูตรเหมาะสำหรับ:

1.    ผู้บริหาร

2.    ผู้จัดการ

3.    หัวหน้าแผนก

4.    หัวหน้างาน

5.    ผู้สนใจ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1.    การบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม

2.    ขั้นตอนของกิจกรรม TPM

3.    เสาหลักของกิจกรรม TPM

4.    การวัดประสิทธิผลของกิจกรรม TPM (OEE : Overall Efficiency Effectiveness)

 -หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทวีผล TPM

-การวัดประสิทธิผลของกิจกรรม TPM (OEE : Overall Efficiency Effectiveness)

-ความหมายและองค์ประกอบการบำรุงรักษาทวีผล TPM

-การดำเนินกิจกรรม TPM เป็นขั้นตอนอย่างละเอียด

-การประยุกต์ใช้ TPM ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

-ตัวอย่างและกรณีศึกษา

-การถาม-ตอบปัญหา

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 1 ท่าน 2,500 บาท

 

สถานที่อบรม:  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วิทยาลัยเขตกรุงเทพ)

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน