โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความสำเร็จ อ.พลกฤต

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความสำเร็จ

หลักการและเหตุผล (Introduction)

       หากต้องการให้งานเดินไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้นั้น ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้งานนั้นประสบความสำเร็จได้โดยตรง ในเรื่องของระบบการทำงาน ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าหรือบริการ องค์กรควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้ทันกับการสิ่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านพัฒนาคน การพัฒนาระบบการทำงาน หรือปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรคสำหรับการทำงาน เพื่อลดปัญหาต่างๆลง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)

1.    สามารถเข้าใจกรอบการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความสำเร็จได้อย่างเป็นระบบ

2.    สามารถนำความรู้ ทักษะต่างๆของการปรับปรุงงาน นำไปพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ตอบโจทย์ให้กับเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

        

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.    กรอบแนวคิดการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความสำเร็จ    

       สาเหตุของการปรับปรุงงานมาจากอะไร?

       ทำไมถึงต้องปรับปรุง

       การวางเป้าหมายของงาน

       การพัฒนาต่อยอดสู่ความสำเร็จของงานต้องทำอะไร?

2.    จุดเริ่มต้นความสำเร็จของงาน

       ความคิด พฤติกรรมคนทำงาน

       การเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตน

       การพัฒนาคนเองสู่ความสำเร็จของงาน

       การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ

3.    การค้นหาสาเหตุจากงานที่ทำเพื่อสู่การปรับปรุงงาน

       การค้นหาสาเหตุปัญหาของงานตามหลัก 4 M

       การคัดเลือกปัญหาของงานโดยใช้ 5W1H

       วิธีการแก้ไขปัญหาของงาน

 

 

4.    การใช้เครื่องมือ The Fifth Discipline (วินัย 5 ประการ) เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงาน

       การเพิ่มศักยภาพของตนเอง (Personal mastery)

       การมุ่งสะท้อนความคิด (Mental models)

       การมีส่วนร่วมทางความคิด (Share vision)

       การทำงานร่วมกัน (Team learning)

       การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking

5.    การนำไปปฏิบัติ (Implement)

       การสร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโดย Balance Score Card (BSC)

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

•    9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

•     การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

•     การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรม สุขุมวิท 

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน