โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) อ.พลกฤต

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร Learning Organization and Knowledge Management

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

       การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) และการจัดการความรู้ในองค์กร(KM)  เป็นสถานีแรกๆที่บุคคลากรในองค์กรสามารพัฒนาตนเองโดยการสร้างความรู้จากการสร้าผลงานให้กับองค์กร  แต่หากความรู้ไม่ได้มีการจัดการให้เป็นระบบย่อมไม่ดีแน่  “คน” ถือเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญกับองค์กร เพราะ “คน” ได้รับความรู้มาจากประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เกิดจากทักษะความสามารถส่วนบุคคลโดยสามารถรวบรวมผ่านวิธีการต่างๆ

       หากองค์กรต้องการอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของบุคคลากรอย่างเป็นระบบ โดยการนำความรู้และประสบการณ์ของบุคคลกรที่ทรงประสิทธิภาพมาจัดการความรู้ ((Knowledge Management) มาเป็นเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

       หลักสูตร Learning Organization and Knowledge Management เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ เพื่อสร้างผู้นำพลังบวก เพื่อดึงศักยภาพของคนมาบรรจุไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดในการบริหารงาน การบริหารคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และขีดความสามารถในการแข่งขันได้

 

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.    เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ

2.    เพื่อให้บุคคลกร เรียนรู้ในการใช้เครื่องมือจัดการความรู้ รวมทั้งการจดทำแผนปฏิบัติการความรู้ในองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

•     ผู้ทำงานเกี่ยวกับด้านบริหารคน บริหารงาน พัฒนาองค์กร

•     ผู้บริหาร ผู้นำทุกระดับ

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 

•     กรอบแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้

•     ความหมาย และความสำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้

•     ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้

•     การใช้กลยุทธ์ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

•     กระบวนการจัดการความรู้

•     การนำเครื่องมือในการจัดการความรู้

1.    การเพิ่มศักยภาพของตนเอง (Personal mastery)

2.    การมุ่งสะท้อนความคิด (Mental models)

3.    การมีส่วนร่วมทางความคิด (Share vision)

4.    การทำงานร่วมกัน (Team learning)

5.    การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking)

•     การสื่อสารการประยุกต์ใช้องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

•     ปัจจัยสนับสนุน และตัวชี้วัดความสำเร็จในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ

•     ตัวอย่างการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในองค์กร 

•     แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำแผนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในองค์กร 

•     Workshop ฝึกทักษะการจัดการความรู้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

•    9.00-16.00 น.

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรม สุขุมวิท 

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน