โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์ (LOGICAL & SYSTEMS THINKING) อ.พลกฤต

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์ (Logical & Systems Thinking)

หลักการและเหตุผล (Introduction)

       การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันในช่วงสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทุกคนมีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดปลอดภัย หากมีการบริหารที่ผิดพลาดหรือปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงจากกระแสสังคม การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการหนึ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการคิด เพื่อหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริงก่อนจะสรุปว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นสอดคล้องหรือเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรือไม่

       หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์ (Logical & Systems Thinking)เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุข้อเท็จจริงในเชิงวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมาจากกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.    เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เกิดทักษะเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิค วิธีการในการสร้าง พัฒนาความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

3.    สามารถนำความรู้ เทคนิคด้านการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบไปประยุกต์ใช้ในงานได้

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

บทที่ 1 การคิดอย่างมีหลัก และคิดอย่างเป็นระบบ

•     องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักคิด

o    หลักคิดอย่างมีหลัก (Principles)

o    การคิดอย่างมีเหตุผล (Rational)

o    การคิดแบบมีรูปแบบ (Mental Model)

•     การแบ่งระดับของความคิด (ความรู้, ความเข้าใจ, การประยุกต์, การวิเคราะห์,การสังเคราะห์)

•     วิธีคิดกระบวนระบบ(Systemic Thinking)

o    ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

o    ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge)

•     นักคิดที่ดี (Good Thinking)

•     เรียนรู้กลุ่มวัยทำงาน เพื่อปรับตัว (The Generation in the workplace)

•     เรียนรู้พฤติกรรมคนผ่านเครื่องมือ DISC

•     เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop

บทที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ (Implement)

•     การคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมในเป้าหมาย (Analysis & Decision in Goal Setting)

•     การวางแผนงาน (PDCA) และการบริหารเวลา (Tim Management)

•     การติดตามงาน และบทบาทที่การให้คำปรึกษา (consultant)

•     การบริหารความขัดแย้งโดยกระบวนการแทรกแซง (Intervention)

•     การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเชิงระบบ และนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการทำงาน

•     เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop

•     สรุปการเรียนรู้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

•    9.00-16.00 น.

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรม สุขุมวิท  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน