โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร FINANCE FOR NON-FINANCE อ.พลกฤต

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร Finance for Non-Finance 

สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน

 

หลักการและเหตุผล

       จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม

       โดยหลักสูตร  Finance for Non-Finance มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผนให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

    เจ้าของกิจการ

    ตัวแทนฝ่ายบริหาร

    บุคคลที่มีความสนใจ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน

•     สามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุน

 

 

หัวข้อการเรียนรู้

    เรียนรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครื่องมือธุรกิจ (Business Model Canvas)

    หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง

    จริยธรรมทางธุรกิจ

    วงจรการบัญชี

    เรียนรู้งบการเงินแต่ละประเภท

    การจัดการแหล่งเงินทุน

    โครงสร้างของเงินทุน

    ประเภทของงบการเงิน

    การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio

    สภาคคล่อง (Liquidity)

    ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management)

    การบริหารหนี้สิน (Debt Management)

    ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)

    ประเมินผลทางธุรกิจ (Market Value)

    การวิเคราะห์งบในแนวดิ่ง และแนวนอน 

    การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในโครงการ 

    การใช้เครื่องมือการบริหาร และการประเมินผล (Value Chain, Target Costing, Balance Scorecard)

รูปแบบการเรียนรู้

•     การบรรยาย  การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรม สุขุมวิท  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน