โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร: เสริมบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ ด้วย MINDSET( กรอบความคิด) อ.วันทนา

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร: เสริมบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ ด้วย Mindset( กรอบความคิด)

       ช่วยตอบโจทย์ปัญหาพนักงานขาดบุคลิกภาพในการเข้าถึงลูกค้า พนักงานคือตัวแทนขององค์กรที่สื่อสารกับลูกค้าผ่านบุคลิกภาพของพนักงานในการให้บริการ

การให้บริการบุคคลที่ไม่เคยรู้จักหรือพบเห็นกันมาก่อน สามารถสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นเมื่อแรกพบได้ เมื่อบุคลิกภาพที่แสดงออกมาสู่สายตาของผู้รับบริการนั้นถูกต้อง เหมาะสม สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ ผ่านทางการสื่อสาร ซึ่งเรียกว่า ภาษาพูด  (Verbal ) และ ภาษากาย (Non-Verbal)  ด้วยทักษะซึ่งเกิดจากการคิดและไหวพริบในการเลือกการพูดหรือการแสดงออกที่มีในตัวของพนักงานเหล่านั้น

แต่ถ้าการแสดงออกนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งทางด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรมที่ไม่เรียบร้อย การแต่งตัวที่ไม่สุภาพ  การส่งสายตามองลูกค้าด้วยหางตา   การวางตัวไม่อ่อนน้อม  การพูดจาไร้หางเสียง น้ำเสียงห้วน  ซึ่งเกิดจากทัศนคติเชิงลบที่มีต่อลูกค้า  ขาดทักษะการคิดและไหวพริบในการเลือกบริการ  ขาดการใช้ใจในการบริการ (Service Mind)การแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ทั้ง ก่อนพบลูกค้า ระหว่างพบลูกค้า และหลังพบลูกค้า  ล้วนส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้า การสูญเสียลูกค้า สูญเสียยอดขาย และกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

       ในการเสริมสร้างบุคลิกภาพการเข้าถึงลูกค้าอย่างเป็นเลิศ ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยาที่ช่วยเสริมสร้างความ ตระหนักรู้  เข้าใจ และยอมรับ ถึงความสำคัญจำเป็นและประโยชน์ ของ “บุคลิกภาพในการเข้าถึงลูกค้า” โดยต้องเริ่มจากภายในตัวของพนักงานเอง(Inside  Development) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการพัฒนาบุคลิกภาพ (ซึ่งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ ...ถ้าในใจเขาไม่ยอม)  การวิเคราะห์บุคลิกภาพ (ตัวเรา) เพื่อให้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราด้วยการค้นหาและส่งเสริมจุดเด่น พัฒนาจุดด้อย (Self-Analysis)  การเข้าใจถึงกรอบความคิดในการทำงานของตน( Mindset ) เพื่อมองเห็นตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น และการค้นหา การวิเคราะห์บุคลิกภาพ (ลูกค้า) (Personal Analysis) เพื่อช่วยให้เราสามารถ เข้าใจ ถึงลักษณะพฤติกรรม (Customer Behavior) และสามารถปรับพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้  อย่างมีประสิทธิภาพ ได้งานที่มีประสิทธิผล และคน(พนักงาน)ก็มีความสุข ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของทุกองค์กร อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

วิธีการสัมมนา  :  บรรยายเนื้อหาที่ทำให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิด ทำกิจกรรม( Workshop )เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมกับลูกค้าโดยผ่านการเล่าเรื่องและยกตัวอย่าง (Case study) และ VDO ให้ผู้อบรมได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องความสำคัญของของบุคลิกภาพที่ถูกต้อง..เหมาะสม..ของลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริง ( Self-esteem ) ของงาน

3.เพื่อเข้าใจ รู้จักถึงกรอบความคิด (Mindset) ของตนอย่างแท้จริง

3. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการบริการที่สามารถเข้าถึงใจลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ด้วย

 (Service Mind)

4.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติด้านบวก (Positive Attitude)

5.เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและไหวพริบในการสื่อสาร (Creative thinking)

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ในเรื่องการเสริมสร้างบุคลิกภาพในการเข้าถึงลูกค้า ไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากิ่งขึ้น

 

หัวข้ออบรม

1. หลักการ แนวคิด และความสำคัญของ “บุคลิกภาพ”

2. เทคนิคการวิเคราะห์และค้นหา “บุคลิกภาพที่ยอดเยี่ยมในแบบของตนเอง” (Self Analysis) 

3.เทคนิค การวิเคราะห์บุคลิกภาพ (ลูกค้า) (Personal Analysis)

4.เทคนิคในการค้นหา ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

5. การวิเคราะห์ “ 12 ลักษณะพฤติกรรมของลูกค้า” (Customer Behavior)

6. หลักการเสริมสร้างบุคลิกภาพของ “ Service  Mind”

7. เทคนิค การใช้ “ 24   คำ..นำมาซึ่งความประทับใจ”

8.การสร้างแนวคิดด้านบวก (Positive Attitude)

9.เทคนิคการคิดและไหวพริบในการสื่อสาร (Creative thinking)

10.เทคนิคการพัฒนาตนเองด้วย  Self - Motivation ,Self -Inspiration และ  Self-Esteem.

 

ผู้ที่เหมาะสมหลักสูตรนี้

 พนักงาน

หัวหน้างาน

ผู้บริหาร

 

โดย.   อาจารย์ ดร. วันทนา  ปทุมอนันต์   

ผู้เชี่ยวชาญด้าน :จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน