โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร APPRECIATIVE INQUIRY & HAPPY WORKPLACE (สุขใจในองค์กร) อ.วันทนา

ราคา 3900 บาท


 

ชื่อหลักสูตร  Appreciative inquiry & Happy workplace

(สุข ในองค์กร) ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน  : จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

 

หลักการ/แนวความคิด

จะดีไหม…หากทุกวันเมื่อพนักงานตื่นนอนตอนเช้าแล้ว สิ่งแรกที่นึกขึ้นได้คือ วันนี้อยากไปทำงานเร็วๆ อยากไปเจอเพื่อนที่ทำงาน อยากไปทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายให้เต็มที่ ให้ดีที่สุด  และรู้สึกมีความสุขที่ได้ไปทำงาน

พนักงานทุกคน มีบทบาทในการร่วมสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการปฏิบัติงานที่มีพลัง และเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น

แต่ในความเป็นจริงพนักงานแต่ละบุคคล ล้วนมาจากสภาพแวดล้อม (Environment) ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติ  ( Attitude) และกรอบความคิด ( Mindset) ที่แตกต่างกันและมีอัตลักษณ์ที่เป็นของตัวเอง ทั้งความเชื่อ(Belief) ความคิด(Thinking) ความรู้สึก(Felling)  ค่านิยม (Value) พฤติกรรม (Behavior) ประสบการณ์ (Experience) รวมถึงความคุ้นเคย ( Comfort Zone)  และเมื่อต้องมาอยู่รวมกันทั้งที่ เป็นเพื่อนร่วมงาน  หัวหน้างาน และลูกน้อง ทำงานด้วยกัน ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานสำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมาย จึงอาจมีบางสิ่งอย่างที่เกิดจากความแตกต่างของแต่ละบุคคล มาทำให้ความรู้สึกในการอยากมาที่ทำงาน อยากทำงาน ความทุมเทในงาน และพลังที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น เหล่านี้หายไป เกิดเป็นความรู้สึกที่ไม่มีความสุข ไม่อยากมา และไม่อยากทำงาน

  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้หลักการ แนวคิดทางจิตวิทยาเข้ามาเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยส่งเสริมให้พนักงานอยู่ในสภาวะของความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ยอมรับ ซึ่งกันและกัน  ซึ่งก่อเกิดเป็นพลัง ความร่วมมือ ความกระตือรือร้น ที่เปี่ยมด้วยความสุข ผ่านการใช้แนวคิดการค้นหาประสบการณ์ทางจิตวิทยาเชิงบวก (Appreciative inquiry  )นำไปสู่กระบวนการของการสร้างความสุขในองค์กร (Happy workplace)ได้อย่างเต็มประสิทธิผล สร้างความสุขของการทำงาน ความสำเร็จในชีวิตของพนักงาน และ ความสำเร็จขององค์กรสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    เพื่อ เรียนรู้ในการรู้จัก และเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น

    เพื่อ สร้างความเข้าใจ และยอมรับถึงความแตกต่างของผู้ร่วมงาน

    เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติในการค้นหาประสบการณ์ทางจิตวิทยาเชิงบวก

    เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติในการนำตนไปสู่ความสุขในองค์กร

    เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติในการร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุข

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

หลักสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข

    กรอบความคิด (Mindset)

    คุณลักษณะของพนักงานที่มีความสุขในการทำงาน

    ลักษณะขององค์กรที่ทำงานแล้วมีความสุข

การพัฒนาสู่พนักงานที่มีความสุขในการทำงาน

    การรู้จักและเข้าใจตนเอง

    การรู้จัก เข้าใจ  และยอมรับผู้อื่น (ทีมงาน)

    การเรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์

    หลักสำคัญของความสมดุลในส่วนงานและส่วนตน

แนวทางการร่วมสร้างความสุขในองค์กรด้วยจิตวิทยา

    เทคนิคการสื่อสาร เพื่อสร้างพลังขององค์กร

    เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ ไปสู่ความสำเร็จของงาน

    เทคนิคการร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจ  อย่างเต็มศักยภาพ

    เทคนิคการค้นหาประสบการณ์ทางจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อนำมาต่อยอด

    เทคนิคการนำตนไปสู่ความสุขในองค์กร

    แนวทางปฏิบัติในการร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุข

แนวทางในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะนำกลับไปปฏิบัติ

Role Playing : สุขใจในองค์กร

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.    ผู้เข้าอบรมมีแนวคิด (เกิดแรงจูงใจ )ในการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างคุณลักษณะของพนักงานที่มีความกระตือรือร้น มีพลัง  มีความสุขที่ได้ไปทำงาน ได้ทำงานอย่างเต็มที่และดีที่สุด และปรับใช้หลักจิตวิทยาให้สอดคล้องเหมาะสมในชีวิตประจำวันและการทำงานร่วมกัน

2.    ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ เทคนิค และวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาตนเอง และผู้อื่น(ตามสอดคล้องกับสภาวการณ์จริง) เพื่อให้เกิดผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

3.    ผู้เข้าอบรมมีการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลในส่วนงานและส่วนตน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็ง  สร้างพลัง และสร้างความสุขในที่ทำงานให้มากยิ่งขึ้น

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรม สุขุมวิท

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน