โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

การประเมินผลการปฎิบัติงานที่สัมฤทธิ์ผล อ.ศักดิ์ดา

ราคา 3900 บาท


 

การประเมินผลการปฎิบัติงานที่สัมฤทธิ์ผล

(Effective Performance Appraisal)

 

รายละเอียดหลักสูตรอบรม : Course Outline

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นช่วงเวลาที่ผู้บริหารผู้บังคับบัญชาและพนักงานพบเจอกันเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์หลายประการ ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal System) ที่มีประสิทธิผลจะจูงใจให้พนักงานในการทำงาน สามารถรักษาพนักงานที่ดีให้อยู่กับองค์กร ทำให้พนักงานอยากจะพัฒนาตัวเอง และขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ที่สำคัญ ยังสามารถลดความขัดแย้งระหว่างผู้ประเมิน กับผู้ถูกประเมินทั้งในเรื่องผลการปฎิบัติงานจริงกับความรู้สึกระหว่างกัน ดังนั้น การมีความรู้และทักษะในการประเมินที่ดี ก็ต้องมีวิธีการประเมิน การให้ความเห็นย้อนกลับ รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดจากปฎิกิริยาของผู้ถูกประเมิน ก็เป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างมากของหัวหน้างานหรือผู้ประเมิน ซึ่งสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้อย่างเป็นระบบ

 

วัตถุประสงค์ : Objective

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1.    เข้าใจหลักการและแนวคิดของการประเมินผลการปฎิบัติงาน รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.    รู้ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง และเข้าใจถึวเทคนิคการติดตามตรวจสอบผลการปฎิบัติงานจริง

3.    ทราบถึงเทคนิคการให้ข้อความคิดเห็นในการประเมินผล วิธีสัมภาษณ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีเทคนิคในการสื่อสารเพื่อให้ความเห็นย้อนกลับให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

4.    เข้าใจถึงแนวทางการบริหารจัดการพนักงานไม่เห็นด้วยที่จะประเมินผลการปฏิบัติงาน   และทราบถึงวิธีการนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

หัวข้อการอบรม : Topic

1.    หลักการและแนวคิดของการประเมินผลการปฎิบัติงาน (Principle)

2.    ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายองค์กร หน่วยงาน และส่วนบุคคล (Goal)

3.    กระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Process)

4.    บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติขั้นตอนการประเมินผลงาน (Rater)

5.    ปัญหาที่พบบ่อยในการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฎิบัติงาน (Challenge)

6.    การติดตามตรวจสอบผลการปฎิบัติงานจริง (Evidence)

7.    ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง (Failure)

8.    การเขียนความเห็นสำหรับการประเมินผล (Comment)

9.    การให้ข้อความคิดเห็นในการประเมินผล (Feedback)

10.  การดำเนินการสัมภาษณ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Interview)

11.  เทคนิคในการสื่อสารเพื่อให้ความเห็นย้อนกลับให้เหมาะสมกับสถานการณ์   (Conversation)

12.  แนวทางการบริหารจัดการพนักงานไม่เห็นด้วยที่จะประเมินผลการปฏิบัติงาน   (Situation)

13.  การนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Next Step)

14.  Workshop :

•     การประเมินผลการปฎิบัติงาน

•     การเขียนความเห็น

•     การให้ความเห็นย้อนกลับ

•     การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ

 

วิทยากร : Instructor        

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning, Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc. วิทยากรด้านการกลยุทธ์องค์กร, บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร, การจัดทำแผนกลยุทธ์, ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

 

รูปแบบการอบรม

1. บรรยาย ชมวีดีทัศน์ ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก

2. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง

3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานจริง

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรม สุขุมวิท  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน