โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

เทคนิคการใช้ EXCEL เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.สำเริง

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร  เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

 

โปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีสักกี่คนที่รู้ว่า มีฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ครอบคลุมเนื้องานหลายลักษณะ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างสูตรคำนวณได้ด้วยตนเอง แต่ผู้ใช้โดยทั่วไปจะใช้ Excel เพียงแค่ การตีตาราง สร้างแบบฟอร์มเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ยังไม่มีโอกาสค้นพบความสามารถที่แท้จริงของ Excel

 

          อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ใช้จะสามารถเรียนรู้และนำฟังก์ชันต่างๆ มาผูกเป็นสูตรเพื่อแก้ปัญหาในงานนั้น ย่อมต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน แต่ถ้ายิ่งพลิกแพลงและประยุกต์ใช้งานได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ลดความซับซ้อน ลดเวลา และความผิดพลาดในการทำงานลงได้

หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธี เทคนิคการเขียนสูตรแบบ Smart Formula ที่ฉลาดและแสนรู้ ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอด โดยการออกแบบระบบงานต่างๆ ได้ต่อไป

 

หัวข้อการอบรม (Workshop)

 

หัวข้อการสัมมนาเวลา 09:00-16:30น.

Part-Iภาพรวมและคุณสมบัติสำคัญของโปรแกรม Excel

-คุณสมบัติโดยรวมที่สำคัญของ Excel

-แนะนำการใช้แถบเครื่องมือ (Ribbon) และเมนูคำสั่งต่างๆ ที่สำคัญ

-องค์ประกอบของสมุดงาน (Workbook) และแผ่นงาน (Worksheet)

-เซลล์ (Cells) และการจัดการข้อมูลในเซลล์

-รูปแบบเซลล์ (Format cells) และการจัดรูปแบบเซลล์

Part-II ความรู้เบื้องต้นในการคำนวณด้วย Excel

-คุณลักษณะการอ้างอิงเซลล์ (Cells Reference)

-หลักการเขียนสูตรคำนวณขั้นพื้นฐาน (Basic Formula)

-ลำดับความสำคัญในการคำนวณ

-การแก้ไขข้อผิดพลาดลักษณะต่างๆ เช่น #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0!

-การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) และการนำไปใช้งาน

-ฟังก์ชัน (Function) และโครงสร้างของฟังก์ชัน Excel for Beginner

Part-III ฝึกปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในการเขียนสูตรคำนวณ

-ฟังก์ชันการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไข เช่น SUMIFS, SUMPRODUCT

-ฟังก์ชันการนับ เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIFS

-ฟังก์ชันข้อความ เช่น LEFT, RIGHT, MID, TEXT

-ฟังก์ชันวันที่และเวลา เช่น TODAY, WEEKDAY, YEAR, MONTH, DAY, NOW

-ฟังก์ชันตัวเลขและทศนิยม เช่น MAX, MIN, AVERAGE, ROUND, INT

-ฟังก์ชันงานฐานข้อมูล เช่น VLOOKUP, INDEX, MATCH

-และฟังก์ชันอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจริง ฯลฯ เป็นต้น

 

Part-IV การประมวลผลข้อมูลและการจัดทำรายงานเบื้องต้น

-หลักการออกแบบตารางข้อมูลเบื้องต้น -หลักการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก

-การจัดเรียง (Data Sort) และการคัดกรองข้อมูล (Filter and Advanced Filter)

-การสร้างแผนภูมิ (Chart) และการปรับแต่งแผนภูมิเบื้องต้น

-การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting) -การประมวลผลข้อมูลด้วย PivotTable

-การตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validation) -การป้องกันการแก้ไขข้อมูล (Data Protection)

 

Part-V การปรับแต่งและการตั้งค่าเบื้องต้น

-การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page setup)-การตั้งค่าการพิมพ์ (Print setup)

-การใช้แป้นพิมพ์ลัด (Keyboard Shortcut) -การปรับแต่งตัวเลือกต่างๆ (Options) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา รทำงาน

-การเพิ่มรายการกำหนดเอง (Custom list) ฯลฯ

 

วิทยากร :       อาจารย์สำเริง  ยิ่งถาวรสุข

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน