โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency อ.สุกิจ

ราคา 3900 บาท


 

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency

หลักการและเหตุผล

 

ที่มาของหลักสูตร

บ่อยครั้งที่การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี แม้กระทั่งการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาพนักงาน รวมถึงมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหลายๆ ระบบนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังทำให้ไม่ถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ไม่ได้พนักงานตามศักยภาพ หรือความรู้ความสามารถที่แท้จริง เป็นเพียงแต่ความรู้ความสามารถที่ไม่ตรงตามศักยภาพที่พนักงานควรจะเป็นหรือควรที่จะเป็นความรู้ความสามารถที่พึงประสงค์ในอนาคต (Competency) นั่นเอง สาเหตุที่เกิดมาจากความไม่ชัดเจน และความไม่ถูกต้องทั้งในรูปแบบ การบริหารจัดการ รวมถึงเทคนิค และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่จำเป็นและจะต้องให้ถูกแนวทางและมีความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งเป็นบทบาทหรือหน้าที่ที่ไม่ใช่เฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพียงอย่างเดียว หัวหน้างานจำเป็นที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้สัมฤทธิ์ผล และตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดการพัฒนา และต่อยอดไปถึงการเจริญเติบโตขององค์กรได้ในที่สุด

 

 

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

     1)   ความรู้ ความเข้าใจในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระบบ ในรูปแบบของ Competency Based ในแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

     2)   ความรู้ ความเข้าใจ และการบริหารจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงานทางด้าน Competency – Based Management ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3)   สามารถสื่อสาร และบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานที่มีความเข้าใจ มีส่วนร่วมในแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

     4)   ต่อยอดการพัฒนาด้านเทคนิค และวิธีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ถูกแนวทาง วิธีการ และมีความชัดเจนมากขึ้น

     5)   เพิ่มศักยภาพในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตรงกันกับที่องค์กรต้องการและคาดหวังไว้ได้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.30 น.) 

หัวข้อบรรยาย

    1)   กระบวนทัศน์ และวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

    2)   Workshop : ปัญหาที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

    3)    ความเป็นมาและแนวคิดของ Competency Concept

    4)   Competency คืออะไร ?   และมีความสำคัญอย่างไร ?

    5)   การบริหารผลการดำเนินงานของระบบการประเมินผลงานแบบ Competency Based

      -   การวางแผนผลการปฏิบัติงาน

      -   การให้ข้อมูลป้อนกลับ

      -   การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA)

      -   การพัฒนา และการฝึกอบรม

    6)   การวางแผนผลการปฏิบัติงาน

      -   ปัจจัยที่ใช้ประเมินผลงาน (Competency และ KPIs)

      -   น้ำหนักของปัจจัยที่กำหนดขึ้น (Competency และ KPIs)

      -   วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

     7)   การให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ

     8)   ความสำคัญและความล้มเหลวของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

     9)   กระบวนการสร้างและที่มาของ Competency –Based Management ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

   10)   เทคนิคการคัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency

   11)   แนวทางการสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency

   12)   การพัฒนา และการฝึกอบรม ด้วยการทำแผนพัฒนารายบุคคลหลังการประเมินผลปฏิบัติงาน

   13)   Workshop : การแก้ปัญหาที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

ผู้เข้าฝึกอบรม  หน่วยงานทรัพยากรบุคคลทุกระดับ และหัวหน้างานที่จะต้องใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency

 

รูปแบบการฝึกอบรม

      1)   บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

      2)   การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิด

      3)   การฝึกปฏิบัติ จากตัวอย่างจริง

      4)  สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

วิทยากร    :   อ. สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน