โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Trainingหลักสูตร การสร้างความผูกพันใจของพนักงาน : พลังขับเคลื่อนสู่ความเติบโต ให้องค์กร อ.ชญารัศมิ์

ราคา 3900 บาท


 

การสร้างความผูกพันใจของพนักงาน : พลังขับเคลื่อนสู่ความเติบโต ให้องค์กร

(Building Employee Engagement Driven to the Growth of Organization)

 

·     หลักการและเหตุผล

      แม้นว่าองค์การจะมีพนักงานที่มีความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติที่ต้องการมาทำงานให้องค์การก็ตาม แต่เรามักจะประสบปัญหาว่าบุคลากรที่ “ใช่” ที่มาปฏิบัติงานดังกล่าวมักอยู่ไม่ค่อยทน เพียงระยะสั้นก็ลาออกไป ทำให้องค์การต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการสรรหา คัดเลือกพนักงานแทนคนเก่าที่ลาออกไป ทั้งต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่าย เวลา และบุคลากรที่มาดำเนินการสรรหาใหม่  และอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสะดุดลงไปได้  ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์การในภาพรวม

       ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายว่า ผู้บริหาร หัวหน้างาน และฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ทำหน้าทีในการบริหาร “คน” ต้องกลับมาทบทวนว่า เกิดอะไรขึ้นบ้าง มีปัจจัยใดที่มีส่วนสำคัญต่อการลาออกของบุคลากรในระยะเวลาอันไม่เหมาะสม และฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการบริหารจัดการอย่างไรทั้งเชิงรุก และเชิงรับ เพื่อให้องค์การได้มีพนักงานที่องค์การปรารถนาและอยู่รังสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้องค์การในระยะยาวได้ด้วยความเต็มใจและมีจิตที่ผูกพัน และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์การสามารถเติบโตแข็งแรงได้อย่างมั่นคงต่อไป  ฉะนั้น หลักสูตรนี้สามารถช่วยตอบโจทย์ให้ท่านในการจัดการกับประเด็นดังกล่าวนี้ได้

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.    ความเข้าใจชัดเจนในความหมายและความสำคัญของความผูกพันของพนักงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพและการเติบโตขององค์การ

2.    ความเข้าใจในปัจจัยแห่งความสำเร็จของการสร้างและพัฒนาความผูกพัน และปัญหา อุปสรรคในการสร้างความผูกพันของพนักงาน

3.    กลยุทธ์ และกิจกรรมที่สร้างเสริมและพัฒนาความผูกพันให้พนักงานภายในองค์การ

4.    แนวทางในการสร้างแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน

5.    การนำผลสำรวจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารคนภายในองค์การ

6.    การมีแนวทางการสร้างและพัฒนาความผูกพันจากองค์การที่เป็น Best Practices  และนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่เหมาะสม

 

หัวข้อการอบรม 1 วันเต็ม

1.    แนวคิดความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ

2.    ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ

3.    ปัจจัยองค์การสำคัญที่มีผลต่อการสร้างและพัฒนาความผูกพันทางจิตใจของพนักงาน เช่น แบรนด์องค์การ (Corporate Brand) วัฒนธรรม ค่านิยม หัวหน้างาน  สายสัมพันธ์ การบริหารงาน ค่าตอบแทน เป็นต้น

4.    แนวทาง/กลยุทธ์การสร้างความผูกพันทางใจหรือสัญญาใจให้เกิดขึ้นแก่พนักงาน ด้วยปัจจัยสำคัญ

5.    การสร้าง “Employer of Choice”  เพื่อพัฒนาระดับความผูกพันของพนักงาน

6.    บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ

7.    การบริหารความผูกพันสำหรับคนรุ่นใหม่และมีความหลากหลาย

8.    ตัวอย่างแบบสำรวจเพื่อประเมินความผูกพันของพนักงาน และการวิเคราะห์เพื่อการนำไปใช้

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.    ผู้บริหารและหรือผู้จัดการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

2.    ผู้นำ/ผู้บริหารองค์การ ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้างาน/ทีมงาน

3.    นักบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์การ

4.    บุคคลทั่วไป

 

วิธีการอบรม

1.    การบรรยาย

2.    การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3.    การระดมสมอง

4.    แบบฝึกหัด

 

วิทยากร

ดร.ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์

•      วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้ชำนาญการงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (HUMAN RESOURCES COMPETENCIES) การพัฒนาองค์กร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

•      ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถความเป็นวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล  (PROFESSIONAL HUMAN RESOURCE ACCREDITATION – PHR) โดยสถาบันการจัดการงานบุคคล  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) พ.ศ. 2554

•      กรรมการผู้จัดการบริษัทในการออกแบบโมเดลและการให้คำปรึกษาด้านองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ และสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่ใช่ให้องค์กรต่าง ๆ

•      อาจารย์พิเศษ ระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ

•      วิทยากรบรรยายพิเศษ หน่วยงาน องค์การ และสถาบันอุดมศึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่ง การพัฒนาองค์การ เป็นต้น

•      ประสบการณ์ตรงการเป็นผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ พัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัทชั้นนำของประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี การผลิตรายการโทรทัศน์  การบริการ มากกว่า 20 ปี

 

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน