โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ ดร.ชญารัศมิ์

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ (Human Resource Management for New HR Professionals)

 

หลักการและเหตุผล

นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและก่อประโยชน์ให้องค์การสามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรงและความสามารถในการเติบโต แข่งขันได้ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลง ความผันผวน ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมีความก้าวล้ำหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการได้เปรียบทางการแข่งขัน ความสำเร็จ และความล้มเหลวขององค์การ เป็นทั้งนักพัฒนา และนักบริหารดูแล “คน” ในองค์การทั้งในเชิงศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้บุคลากรได้ทำงานสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ ส่งมอบผลงานที่ดีให้แก่องค์กร  ดังนั้น หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์ผู้ที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทใหม่และสำคัญในการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ  และสามารถก้าวหน้าเติบโตต่อเนื่องในสายงานนี้ได้อย่างแท้จริง

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.    มีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทและความสำคัญของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) ในภาพรวมที่มีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อการดำเนินงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

2.    เข้าใจกลไกและระบบของงาน HR แต่ละด้านอย่างบูรณาการ และเกื้อกูลต่อกัน

3.    เข้าใจบทบาทของการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และขีดสมรรถนะที่จำเป็นและสำคัญต่อการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล

4.    สามารถนำความรู้ ทักษะและเทคนิคมาใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

5.    สามารถนำมาพัฒนาและปรับใช้กับนโยบาย HR และขั้นตอนการทำงาน

6.    และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับต่อไป

 

หัวข้อการอบรม 1 วันเต็ม

1.    วิวัฒนาการและภาพรวมการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันถึงอนาคต

2.    เทคนิคการสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้ได้คนที่เหมาะสมกับองค์การ (Recruit and Selection)

3.    การวางแผนและพัฒนา (Development)

4.    การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

5.    การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)

6.    การบริหารขีดสมรรถนะเพื่อการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสืบทอดตำแหน่งงาน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.    นักบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อายุงานตั้งแต่  0-3 ปี

2.    เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่ได้รับโอนย้ายมาปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

3.    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (Administrators)

4.    บุคคลทั่วไปที่ประสงค์เพิ่มพูนความเข้าใจในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

วิธีการอบรม

1.    การบรรยาย

2.    การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3.    การระดมสมอง

4.    แบบฝึกหัด

 

วิทยากร

ดร.ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์

•     วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้ชำนาญการงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาองค์กร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

•     กรรมการผู้จัดการบริษัทในการออกแบบโมเดลและการให้คำปรึกษาด้านองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ และสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่ใช่ให้องค์กรต่าง ๆ

•     อาจารย์พิเศษ ระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ

•     วิทยากรบรรยายพิเศษ หน่วยงาน องค์การ และสถาบันอุดมศึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่ง การพัฒนาองค์การ เป็นต้น

•     ประสบการณ์ตรงการเป็นผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ พัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัทชั้นนำของประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี การผลิตรายการโทรทัศน์  การบริการ

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน