โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ

 

ความสำคัญ

      ธุรกิจบริการมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการซื้อขาย โดยเฉพาะเรื่องการสร้างประสบการณ์ การส่งมอบ และการควบคุมคุณภาพการบริการ ซึ่งผู้นำองค์กรและทีมงานบริการจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า รู้หน้าที่ และมีความพร้อมทุกด้าน ดังนั้น ผู้นำในงานบริการจะต้องรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคน โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความผูกพันทางใจของทีมงาน การสอนงาน การสร้างจิตบริการ และการสร้างแรงจูงใจ เพื่อยกระดับการบริการให้มีคุณภาพสูงสุด

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

      ผู้นำองค์กรทุกระดับ ทั้งผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องการยกระดับคุณภาพการบริการ

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม :

      1.   เพื่อให้เข้าใจหลักการบริหารคนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของธุรกิจบริการ

      2.   เพื่อให้เข้าใจหลักการสร้างทีมงานและความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร

      3.   เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน และยกระดับศักยภาพของทีมบริการ

      4.   เพื่อพัฒนาทักษะการโน้มน้าว และการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมบริการ

 

เนื้อหาการฝึกอบรม :

    ·    ลักษณะพิเศษของธุรกิจบริการและกลยุทธ์ในการสร้างความเป็นเลิศ

    ·    ประเภทของธุรกิจบริการและความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

    ·    บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารคนของผู้นำระดับต่างๆ

    ·    คุณสมบัติของผู้นำและทักษะที่จำเป็นเพื่อการบริหารคนในงานบริการ

    ·    การบริหารคนตามค่านิยมและวัฒนธรรมการบริการ (Service Culture)

    ·    จิตวิทยาการบริหารทีมงานบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าและองค์กร

    ·    เทคนิคการสร้างความผูกพันทางใจของทีมบริการ (Engagement)

    ·    แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนบริการตามโมเดล 70-20-10

    ·    การพัฒนาศักยภาพตามระดับความพร้อมของแต่ละบุคคล

    ·    จิตวิทยาการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนงานรูปแบบต่างๆ

    ·    เทคนิคการปลูกฝังจิตสำนึกในการบริการ (Service Mindset)

    ·    ศาสตร์และศิลป์ในการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ

 

อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam)

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน