โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Trainingเทคนิคการสัมภาษณ์ และกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีฝีมือ ให้องค์กร ดร.ชญารัศมิ์ ดร.ชญารัศมิ์

ราคา 3900 บาท


 

หัวข้อการอบรม เทคนิคการสัมภาษณ์ และกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีฝีมือ ให้องค์กร (Strategy for acquiring the BEST PEOPLE)

“การแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งคนเก่งคนดีมีฝีมือเข้ามาทำงานสร้างกับองค์กร นับว่าเป็นกระบวนการที่ท้าทายพอสมควร ที่จะได้คนที่ใช่จริง หากไม่ใช่จริง องค์กรต้องสูญเสียเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยไม่จำเป็นและไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุนไป” 

 

หลักการและเหตุผล

•     นับวันการค้นหาคนเก่ง คนดี มีฝีมือ เพื่อมาร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรมีความสามารถในการเติบโตต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางวิกฤต การแข่งขันที่สูงขึ้น ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก ในยุคเศรษฐกิจดิจิตัลนั้น เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก และต้องเกิดความมั่นใจได้ว่ากระบวนการสรรหาคัดเลือกได้คนเก่ง คนที่ใช่จริง และสามารถส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจที่องค์กรต้องการได้

•     หากองค์กรมีกลยุทธ์ในการสรรหาคัดเลือกคนที่ต้องการและมีการดำเนินปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากจะได้คนเก่งที่ใช่จริงแล้ว องค์กรยังสามารถลดต้นทุนเวลาในการจ้าง และค่าใช้จ่ายได้มากถึง 70%

•     หากองค์กรได้มาซึ่งคนเก่งคนที่ใช่ กลุ่มคนเหล่านี้สามารถสร้างผลผลิตที่ดีให้องค์กรได้มากกว่าพนักงานทั่วไปถึง 400 % สามารถมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินธุรกิจและความเติบโตสำขององค์กรได้ ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรมีกลยุทธ์อย่างไรในการแสวงหากลุ่มคนเก่ง ตั้งแต่การวางแผน การสร้างปัจจัยที่ดึงดูดให้คนเก่งตัดสินใจเลือกที่จะมาทำงานกับองค์กร มีช่องทางสื่อสารใดที่เข้าถึงกลุ่มคนที่ต้องการได้ มีเคล็ดลับอย่างไรในการกลั่นกรองและประเมินผู้สมัครก่อนเข้ารอบสัมภาษณ์ มีการสร้างเครื่องมือและคำถามสัมภาษณ์อย่างไรที่จะวัดความเป็นคนเก่งและมีศักยภาพสูง เป็นคนดี ได้จริง

•     ดังนั้น หลักสูตรนี้ จะช่วยให้องค์กรได้มีโอกาสนำแนวคิด กลยุทธ์ และวิธีการสรรหาคัดเลือกไปปรับใช้เพื่อการได้มาซึ่งคนเก่งคนดีตามที่องค์กรต้องการได้

 

•    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.    กลยุทธ์และกระบวนการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง

2.    การพัฒนาเครื่องมือและช่องทางการสรรหาผู้สมัคร

3.    เทคนิคการลงประกาศรับสมัครตำแหน่งงานที่สามารถดึงดูดกลุ่มคนเก่งได้

4.    เทคนิคการสัมภาษณ์ (Executive Job Interview) เพื่อให้ได้คนเก่งตามที่องค์กรต้องการจริง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.    เทคนิคการเขียนใบพรรณาหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เฉพาะตำแหน่ง (Specific Job) เพื่อใช้กลั่นกรองและสัมภาษณ์ผู้สมัคร

6.    เทคนิคการประเมินคนเก่งสรรหาคัดเลือก (Job Candidate Evaluation Form) เพื่อความมั่นใจ

7.    เทคนิคการเขียนจดหมายตอบรับการเข้าทำงาน และจดหมายปฏิเสธผู้สมัครแต่ยังได้ใจ

8.    การเป็นนักสรรหาตัวจริง

 

หัวข้อการอบรม

DAY 1

•     แนวคิดการสรรหาคัดเลือกคนเก่งที่จะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบันและอนาคต

•     การกำหนดแผนและกลยุทธ์ในการสรรหาว่าจ้างคนเก่ง

•     ปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาทำงาน และจะสร้างปัจจัยเหล่านี้ได้อย่างไร

•     การพัฒนาช่องทางต่างๆ ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงผู้สมัครที่องค์กรต้องการ

•     เทคนิคการลงประกาศรับสมัครงานเพื่อดึงดูดความสนใจและการตัดสินใจของคนเก่ง

•     คุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นที่นักสรรหามืออาชีพ (Professional Recruiters) ต้องมี

•     การวางแผนการสรรหา ตั้งแต่การเตรียมใบพรรณาลักษณะงาน คุณลักษณะตำแหน่งงาน การประชุม การกำหนดคณะกรรมการสัมภาษณ์ (Member of Job Interview) การเตรียมองค์ประกอบในการสัมภาษณ์

•     ตัวอย่าง JD  สำหรับตำแหน่งงานที่จะสัมภาษณ์

•     ตัวอย่างการลงข้อความประกาศรับสมัครคนที่ต้องการ

•     เทคนิคการตั้งคำถามและชนิดของคำถาม และตัวอย่าง

•     การกลั่นกรองใบสมัครด้วยประวัติย่อ (Resume) , จดหมายปะหน้า (Cover Letter) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone Interview)

•     การสร้างคำถามที่มีประสิทธิภาพเพื่อสัมภาษณ์ คำถามที่ควรถามและคำถามที่สมควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรถาม  พร้อมตัวอย่างคำถาม คำตอบ

•     เทคนิคในกระบวนการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

•     เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิง (Reference Check) และภูมิหลังการทำงาน (Performance Background)

•     เกณฑ์สำคัญในการพิจารณาคัดเลือกคนที่ใช่ อาทิ การเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ทีมงาน  สมรรถนะที่ต้องการทั้งปัจจุบันและอนาคต

•     ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสัมภาษณ์สัมฤทธิ์ผล หรือล้มเหลวและมีผลกระทบอย่างไร

•     การจัดทำใบประเมินผลการสัมภาษณ์ผู้สมัคร (Job Candidate Evaluation Form) เพื่อตัดสินใจจ้างงาน

•     เทคนิคการเขียนจดหมายปฏิเสธผู้สมัครด้วยความละมุนละม่อมแต่ได้ใจ และการเขียนจดหมายตอบรับการเข้าทำงานให้ผู้สมัครยินดีและประทับใจ

•     ข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่พบระหว่างกระบวนการสรรหา เช่น ข้อมูลเท็จ มีผู้สมัครที่ใช่ถึงสองคนจะเลือกใครดี

•     การสร้างความประทับใจแก่ผู้สมัครเมื่อเข้ามาในสถานที่ขององค์กร

•     วิธีป้องกันการสูญเสียผู้สมัครที่ดีที่สุดเมื่อเปลี่ยนใจหรือปฏิเสธงาน

        

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

•     กรรมการผู้จัดการ/เจ้าของกิจการ/ผู้บริหารระดับสูง กลางขององค์กร

•     ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Director,

HRM/HRD Manager, HR Talent Manager, Professionals Recruiter) และหรือมีประสบการณ์ในการสรรหาคัดเลือกอย่างน้อย   2 ปีขึ้นไป

 

วิธีการอบรม

•     การบรรยาย

•     การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

•     การระดมสมอง

•     กิจกรรมกลุ่ม

•     แบบฝึกหัด

 

วิทยากร

ดร.ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์

•     วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้ชำนาญการงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาองค์กร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

•     กรรมการผู้จัดการบริษัทในการออกแบบโมเดลและการให้คำปรึกษาด้านองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ และสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่ใช่ให้องค์กรต่าง ๆ

•     อาจารย์พิเศษ ระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ

•     วิทยากรบรรยายพิเศษ หน่วยงาน องค์การ และสถาบันอุดมศึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่ง การพัฒนาองค์การ เป็นต้น

•     ประสบการณ์ตรงการเป็นผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ พัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัทชั้นนำของประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี การผลิตรายการโทรทัศน์  การบริการ มากกว่า 20 ปี

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

อบรม 2 วัน 7,800 บาท

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน