โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ ดร.สันติชัย

ราคา 3900 บาท


 

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์

หลักการและเหตุผล

       ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของโลกาภิวัตน์และการแข่งขันของโลกธุรกิจ บริษัทที่มีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ที่จะเป็นองค์การที่สามารถเติบโตและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือผู้อื่น อย่างไรก็ตามทุกธุรกิจต่างทราบถึงภารกิจเหล่านี้เป็นอย่างดี แต่ยังมีน้อยบริษัทนักที่จะสามารถนำหลักการ “พัฒนาองค์การ” ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง ส่วนหนึ่งของต้นเหตุปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจาก “ผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ มักเลือกใช้วิธีการพัฒนาองค์การรูปแบบเดียวกับทุกสถานการณ์” มีน้อยองค์การนัก ที่จะเข้าใจว่า บริษัทแต่ละแห่งล้วนอยู่ในวังวนของวัฏจักรทางธุรกิจที่แตกต่างกัน และในแต่ละห้วงเวลาต้องการวิธีการจัดการ เครื่องมือการบริหาร ลักษณะของผู้นำที่แตกต่างกันไปด้วย

      หลักสูตร การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ นี้  ได้ออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เข้าใจวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ และคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในองค์การของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ และสิ่งที่องค์การกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน วัฏจักรของธุรกิจ และรูปแบบการพัฒนาองค์การที่มีอยู่ในปัจจุบัน

      2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกระบวนการพัฒนาองค์การ และสามารถคัดเลือกเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาองค์การได้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

      3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ โดยนำแนวคิด และหลักการ ที่วิทยากรได้ถ่ายทอดมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ อีกทั้งนำหลักการที่ได้ไปต่อยอดสู่การพัฒนาองค์การของตนเองได้ต่อไป

 

คุณสมบัติผู้อบรม

     ผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาองค์การ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไป  

 

เนื้อหาหลักสูตร

       - ผลกระทบต่อโลกธุรกิจในปัจจุบัน

      - สถานการณ์ของการแข่งขัน

      - วัฏจักรธุรกิจและการปรับตัวขององค์การ

      - ปัญหาธุรกิจและแนวทางการแก้ไขด้านทรัพยากรมนุษย์

      - เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ผล

      - Trip & Trick ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์

      - กรณีศึกษา และตัวอย่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทต่างๆ

      - อภิปรายและตอบข้อซักถาม

 

วิทยากร   ดร. สันติชัย  อินทรอ่อน

          - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์)   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          - Ph.d. Candidate หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

          ประสบการณ์การทำงาน

       -  ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจทรัพยากรบุคคลและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด

          - นักวิจัย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills