โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ อ.พงศา

ราคา 3900 บาท


การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่อยู่ท่ามกลางความหลากหลาย ความไม่แน่นอน และการแข่งขันเชิงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวทางการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะส่งผลต่อการเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี และส่งผลต่อการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และขององค์กร เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานที่คาดไม่ถึง หรือความเสี่ยงในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มโอกาสแก่องค์กรให้มากที่สุด

 

หลักสูตรนี้  มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยง รวมทั้งให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิคในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์การมีความพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากล

2. เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างทักษะและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ

3. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ และระบบการจัดการความเสี่ยง สามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองได้

4. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานในการวางแผนงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกัน

 

หัวข้อการอบรม (Course Outline)

1. ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และความจำเป็นของการใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานของกิจการ (Risk-Based Performance Management)

2. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ( New Enterprise Risk Management)

4. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process)

-ประเภทความเสี่ยง (Risk) และความไม่แน่นอน (Uncertainty)

-     การระบุความเสี่ยง

-     การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

-     การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการด้านต่าง ๆ 

-     การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization)

5. แนวทางการบริหารความเสี่ยง เครื่องมือ แบบฟอร์ม ฯลฯ ที่จะนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง

Workshop 1 : การระบุเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าจะเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร/หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร พร้อมประเมินความเสี่ยง (Event Identification)  กรณีศึกษาตัวอย่างจริง

Workshop 2 : การสรุปผลการประเมินความเสี่ยง

6.  กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process)

-     การกำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง

-    การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization)

-    การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)

7.  การจัดทำรายงานความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Evaluation and Reporting Process)

Workshop 3 : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) กรณีศึกษาตัวอย่างจริง

8.  ถาม – ตอบ และข้อแนะนำการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในองค์กร

 

แนวทางในการฝึกอบรม

   - การจัดการสัมมนา บรรยายเชิงวิชาการ

   - กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ด้วยการทำ Work shop ย่อย และให้ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS)

1.      ผู้บริหารระดับสูง

2.      ผู้จัดการหน่วยงาน

3.      หน่วยงานบริหารความเสี่ยง /ควบคุมภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.      บุคลากรที่ต้องช่วยประสานและปฏิบัติหน้าที่ ในการช่วยกำหนดและขับเคลื่อนแผนฯ ร่วมกัน

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  1 วัน

วิทยากร  อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนพร้อมกัน ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน