โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ อ.สมเกียรติ

ราคา 3900 บาท


 

 

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่

การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดประสานกัน เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงานการเก็บสต็อกไว้มากเกินไป ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน การเก็บสต็อกน้อยเกินไปทำให้ของขาดไม่พอใช้ ไม่พอขาย ทำให้เสียโอกาส และเสียลูกค้า การตรวจนับสต็อกที่ไม่ถูกต้อง และไม่รู้วิธีป้องกัน ก็เกิดปัญหาซ้ำซากไม่รู้จักจบสิ้น การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนำในการควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดี จะช่วยให้เราเกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ต้องเพิ่มคน

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  หัวหน้าคลังสินค้า เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้องขององค์การ

 

หัวข้อการฝึกอบรม 

(พร้อมภาพและวิดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร)

 •  Why have Warehouse?

– ทำไมต้องมีคลังสินค้า

– วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการคลังสินค้า

– การวัดผลงานในการจัดการคลังสินค้า

– ความรับผิดชอบหลักในระดับปฏิบัติการ

– ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

 •  How much Stock to Hold?

– สิ่งสำคัญในการจัดการ Stock

– ผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการ Stock

– เทคนิคการเติมเต็มสต็อกแบบ ROP & EOQ

ABC Analysis – Pareto’s 80/20 Rule

 •  การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า

– การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

– การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

– การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

– เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิกจ่ายออกจากคลัง

– การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้าและการจัดการกับกองเก็บ

 • ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการออกแบบคลังสินค้า
 •  ข้อมูลพื้นฐานประกอบการออกแบบคลังสินค้า
 • หลักการ Use of Cube
 • กำหนดความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล
 • วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง

– แนวคิดวางผังและการไหลของสินค้า (Warehouse Layout and Flow)

 • ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการไหลของสินค้า (การรับ การจัดเก็บ การเลือกหยิบ การเติมเต็มสินค้า การจ่าย)
 •  หลักการ Length of Flow

– หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า

– เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO

 • Live Storage Systems, Very Narrow Aisle

– หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า

– จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์

–  การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต็อกสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 •  Materials Handling Solution

– ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการเลือกอุปกรณ์ทุ่นแรง (MHE)

– ประเภทของอุปกรณ์ทุ่นแรง (MHE)

– หลักการในการเลือก Folklift

– การดูแลรักษาอุปกรณ์ทุ่นแรง (MHE)

 • Stock Check Methods
 • เทคนิคหลากหลายในการเช็คสต็อก
 • วิธีการวัดความแม่นยำจากการตรวจเช็ค
 •  การนำ Inventory Tag มาช่วยในการเช็คสต็อก
 • กรณีศึกษาการนำ Radio Frequency มาช่วยเช็คสต็อกในงานจริง
 • เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว
 • เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง

– วิธีการสอบทวนสต็อก (Stock Verification)

– วิธีสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแห่ง Discrepancies

 •  วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)
 • ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ
 • ปัญหาการตรวจนับสินค้าตลอดจนการแก้ไขและป้องกัน กรณีสินค้าขาดเกินจาก STOCK
 • Logistics System Performance

Key Performance Indicators (KPIs) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคลังสินค้า

 

วิทยากร:     อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร

 

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย

ที่ปรึกษาธุรกิจบริหารงานด้านโลจิสติกส์หลากหลายองค์กร

อาจารย์พิเศษปริญญาโท MBA – Logistics Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อดีตผู้บริหารระดับสูง(Executive Business Director)ศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์

บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด(DKSH) / หน่วยธุรกิจอุปโภคบริโภค

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

  

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท26

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

  

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369099-162-9559098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน