โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1596 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร การดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม QCC เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ อ.พิทักษ์

ราคา 4000 บาท


 การดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม QCC เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (หลักสูตร 2 วัน)

            ในการทำงานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริหาร ด้านการผลิต ด้านการออกแบบ ด้านการซ่อมบำรุง ล้วนแล้วแต่มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น แต่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ถูกแก้ไขโดยให้พนักงานทุกส่วนงาน ทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา กิจกรรมกลุ่ม QCC หรือ QC Story จึงเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ จากวงล้อของเดมิ่ง Deming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDCA : Plan Do Check และ Action ตลอดจนการนำเครื่องมืออื่นๆ มาร่วมประยุกต์ใช้ จนได้รับความนิยมไปในทุกวงการอุตสาหกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน ด้วยตัวบุคคลากรภายในเอง ซึ่งหน่วยงานใดสามารถนำระบบ QC Story ไปใช้ได้อย่างจริงจัง จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นและยั่งยืน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.       เพื่อให้เข้าใจแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ

2.       เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันปัญหา การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

3.       เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

4.       เพื่อเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและการร่วมกันแก้ไขป้องกัน ปัญหาให้กับผู้เข้ารับการอบรม

5.       เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมให้กับบุคลากรในองค์กรสร้างความสามัคคี

เนื้อหาหลักสูตร : การดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม QCC เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม (DAY 1)

08.30 – 09.00

ลงทะเบียน

 

 

09.00 – 10.30

ความหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพ

ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพ

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต

เทคนิคการนำเครื่องมือด้านคุณภาพมาใช้ในการควบคุมในกระบวนการผลิต

10.30 – 10.45

พักเบรก

 

 

10.45 – 12.00

 

การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต (ต่อ)

เทคนิคการนำเครื่องมือด้านคุณภาพมาใช้ในการควบคุมในกระบวนการผลิต (ต่อ)

เทคนิคการประยุกต์ (FMEA) RPN Risk Reduction and Analysis กับกิจกรรม QCC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เนื้อหาหลักสูตร : การดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม QCC เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม (DAY 1) ต่อ

12.00 – 13.00

พักเที่ยง

 

 

13.00 – 14.30

• ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ

• ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)

• เทคนิคการนำเครื่องมือ QC 7 Tools และด้าน Quality มาช่วยวิเคราะห์ ปัญหา

-          หลักการ 5 GEN

-          หลักการ 5Why  Analysis

14.30 – 14.45

พักเบรก

 

 

14.45 – 16.00

 กรณีศึกษา + แบ่งกลุ่มทำ Work shop และอภิปราย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม

• ถาม - ตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เนื้อหาหลักสูตร : การดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม QCC เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม (DAY 2)

 

 

9.00 – 10.30

• ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ

• ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)

• เทคนิคการนำเครื่องมือ QC 7 Tools และด้าน Quality มาช่วยวิเคราะห์ ปัญหา

-          หลักการ 5 GEN

-          หลักการ 5Why  Analysis (5W&2H)

เทคนิคการประยุกต์ RPN Risk Reduction and Analysis กับกิจกรรม QCC

10.30 – 10.45

พักเบรก

 

 

10.45 – 12.00

• หลักการและแนวคิดของ PDCA

• แนวคิดและหลักการจำลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

• การยืนยันสาเหตุที่แท้จริงและการวางแผนแก้ไขการวิเคราะห์ปัญหาในอนาคต

• หลักการของ POKA-YOKE

• หลักการของระดับขั้นการป้องกัน

• การวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำ

12.00 – 13.00

พักเที่ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             เนื้อหาหลักสูตร : การดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม QCC เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม (DAY 2) ต่อ

 

 

 

13.00 – 14.30

ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ QCC

ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC

• การค้นหาหัวข้อเรื่องเพื่อใช้ดำเนินการกิจกรรม QCC

เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: หลักการทำงานเป็นทีม

เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการเสนอผลงาน

การต่อยอด การปรับปรุง และการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14.30 – 14.45

พักเบรก

 

 

14.45 – 16.00

กรณีศึกษา + แบ่งกลุ่มทำ Work shop และอภิปราย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม

• ถาม - ตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills