โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 8 วัน - 

ยืนยัน 3 หลักสูตรพร้อมกัน รับส่วนลดทันที 6,000 บาท!!    

เหลืออีก 8 วัน - 

คอร์สการทำงานเป็นทีม ลดสูงสุด 40% สำหรับลูกค้า In-house เท่านั้น     

คอร์สอบรมการขาย

กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร (Strategy for Acquiring YES People) (อบรมวันที่ 20 เม.ย 61)

ราคา 3900 บาท


 หลักสูตร กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร

(Strategy for Acquiring YES People)

 

                    วิทยากรดร.ชญารัศมิ์  ทรัพยรัตน์   

                    ปัจจุบัน  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในสายงานบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง , อาจารย์ (Lecturer) ประจำหรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย  วิทยากรบรรยาย สาขาหลักที่สอนได้แก่การบริหาร/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่ง  การพัฒนาองค์การ การบริหารสายอาชีพ การบริหารขีดสมรรถนะการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์การ หรือที่เกี่ยวข้อง  และที่ปรึกษา (Coaching)

        ผู้ชำนาญการ งานทรัพยากรมนุษย์  (Human Resources Generalist)

- ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถความเป็นวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล  (Professional Human Resource Accreditation – PHR) โดยสถาบันการจัดการงานบุคคล  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) พ.ศ. 2554

ทักษะและความสามารถในองค์ความรู้ด้านการบริหารทุนมนุษย์หรือการทรัพยากรมนุษย์(Human Resources Competencies)ในยุคใหม่

-การบริหารจัดการคนเก่ง  (Talent Management)

-การบริหารคน (People Development)

-การพัฒนาองค์กร  (Organization Development)

- การจัดโครงสร้างองค์กร และการปรับปรุง  (Restructuring and Modification)

- การบริหารผลการปฏิบัติงาน  (Performance Management)

- การกำหนดและการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์  แผนปฏิบัติ และการ

 นำไปปฏิบัติ (Strategic HR Policies and Plan Development and Implementation)

-  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection)

   หลักการและเหตุผล          

องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันทั่วโลก ต่างกำลังเผชิญหน้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก (Disruptive  Technology)

ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความอยู่รอดขององค์กร องค์กรจะมีกลยุทธ์การปรับตัวและพัฒนาอย่างไรเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้
บุคลากร (PEOPLE) ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะสำคัญ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะตอบโจทย์

และเร่งขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไปได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน

การสรรหาและคัดเลือกเป็นด่านแรกที่สำคัญที่สุดต่อการได้มาซึ่งคนที่ใช่สำหรับองค์กร คือบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและทักษะตรงกับความต้องการขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ดังนั้นกระบวนทัศน์ แนวคิดกระบวนการ

และแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลโดยตรงให้องค์กรได้คนที่ใช่จริง ที่จะมารองรับและสร้างเสริมสมรรถนะองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้น

เพื่อความอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้อย่างแท้จริง 

เนื้อหา 

·     ความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

·     กลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน

·     แนวคิดและแนวปฏิบัติในการได้มาซึ่งคนที่ใช่ให้องค์กร

ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ

·     ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวขององค์กรภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่มีมีผลกระทบโดย ตรงต่อการดำเนินงานขององค์กร

·     สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการตัดเลือกได้มาซึ่งคนที่ใช่อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

·  กรรมการผู้จัดการ/เจ้าของกิจการ/ผู้บริหารระดับสูงกลาง ขององค์กร

· ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Director,HRM/HRD Manager, HR Talent Manager, HR Professionals)

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท จากปกติท่านละ 4,500 บาท

(เวลาการอบรม 09.00-16.00 น.)

***ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training***

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

E-mail: chadaporn.tess@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Facebook : Chadaporn seetasang

สถานที่อบรม : โรงแรมย่านสุขุมวิท
 **ข้อมูลหลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิดบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง **

**ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น**

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills (อบรมวันที่ 22 ธ.ค. 60)