โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 8 วัน - 

ยืนยัน 3 หลักสูตรพร้อมกัน รับส่วนลดทันที 6,000 บาท!!    

เหลืออีก 8 วัน - 

คอร์สการทำงานเป็นทีม ลดสูงสุด 40% สำหรับลูกค้า In-house เท่านั้น     

คอร์สอบรมการขาย

พื้นฐานสำคัญของภาวะผู้นำ (Leadership Fundamentals)(อบรมวันที่ 16 มี.ค 61)

ราคา 3900 บาท


     หลักสูตร  พื้นฐานสำคัญของภาวะผู้นำ (Leadership Fundamentals)

 

                    วิทยากรดร.ชญารัศมิ์  ทรัพยรัตน์   

                    ปัจจุบัน  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในสายงานบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง , อาจารย์ (Lecturer) ประจำหรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย  วิทยากรบรรยาย สาขาหลักที่สอนได้แก่การบริหาร/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่ง  การพัฒนาองค์การ การบริหารสายอาชีพ การบริหารขีดสมรรถนะการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์การ หรือที่เกี่ยวข้อง  และที่ปรึกษา (Coaching)

        ผู้ชำนาญการ งานทรัพยากรมนุษย์  (Human Resources Generalist)

- ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถความเป็นวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล  (Professional Human Resource Accreditation – PHR) โดยสถาบันการจัดการงานบุคคล  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) พ.ศ. 2554

ทักษะและความสามารถในองค์ความรู้ด้านการบริหารทุนมนุษย์หรือการทรัพยากรมนุษย์(Human Resources Competencies)ในยุคใหม่

-การบริหารจัดการคนเก่ง  (Talent Management)

-การบริหารคน (People Development)

-การพัฒนาองค์กร  (Organization Development)

- การจัดโครงสร้างองค์กร และการปรับปรุง  (Restructuring and Modification)

- การบริหารผลการปฏิบัติงาน  (Performance Management)

- การกำหนดและการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์  แผนปฏิบัติ และการ

 นำไปปฏิบัติ (Strategic HR Policies and Plan Development and Implementation)

-  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection)

   หลักการและเหตุผล          

    การสร้างหรือพัฒนาคนของหน่วยงานหรือองค์กร  มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 

มีคุณภาพในการทำหน้าที่เป็นหัวหน้างาน  เป็นผู้บริหาร  ซึ่งจะนำองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและการเติบโตขององค์กร 

 

เนื้อหา 

·     ความหมายของคำว่าภาวะผู้นำ

·     คุณสมบัติของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

·      วิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติของผู้นำ

 

ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ

·     เข้าใจความหมาย

ของคำว่า ภาวะผู้นำ

·     สามารถจำแนก

คุณสมบัติของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

·     สามารถประเมิน

พฤติกรรมของผู้นำในตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบันและวางเป้าหมายพัฒนาตนเองได้ในอนาคต    

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

·  กรรมการผู้จัดการ/เจ้าของกิจการ

·  ผู้บริหาร ขององค์กร

· ผู้สืบทอดตำแหน่งงาน

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป จากปกติท่านละ 4,500 บาท

***ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training***

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

E-mail: chadaporn.tess@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Facebook : Chadaporn seetasang

สถานที่อบรม : โรงแรมย่านสุขุมวิท
 **ข้อมูลหลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิดบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง **

**ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น**


 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills (อบรมวันที่ 22 ธ.ค. 60)