โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 71 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 125 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ราคา 3500 บาท


 หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

 

หลักการและเหตุผล

  ในปัจจุบัน ทักษะการใช้โปรแกรมด้านการออกแบบกราฟิก เป็นทักษะที่หลายหน่วยงาน มีความต้องการ จำเป็นที่จะพัฒนาบุคลากรของตน ให้ได้เรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมที่ทรงประสิทธิภาพด้านการออกแบบ และสร้างงานกราฟฟิกในปัจจุบัน คือ โปรแกรม Adobe Photoshop ซึ่งมีการพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็น Version CS6

เพื่อการพัฒนาของพนักงานในองค์กร และผู้สนใจทั่วไปจึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนการออกแบบและผลิตสื่อและผลงานต่าง ๆ สำหรับใช้งานในองค์กร ในเชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นการสอนให้สร้างผลงานจริงในห้องอบรม ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การใช้งานระดับพื้นฐานสร้างผลงานที่มีความง่าย และเพิ่มความยากขึ้นตามลำดับ โดย ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการตกแต่ง และออกแบบและผลิตสื่อต่างๆได้เมื่อได้รับเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม  Adobe Photoshop

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

·มีความรู้-ความเข้าใจถึงหลักการออกแบบกราฟฟิกแบบเป็นขั้นตอน

·สามารถใช้โปรแกรมPhotoshopในการออกแบบกราฟฟิกได้อย่างคล่องแคล่ว

·สามารถใช้โปรแกรม Illustrator ในการออกแบบ Art Workได้อย่างคล่องแคล่ว

การประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการฝึกอบรม         

-ผลงานของผู้เข้ารับการอบรม         

-แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อในการสัมมนา  เนื้อหาการบรรยาย

·การใช้งานพื้นฐาน

จุดเด่นและความสามารถของ Photoshop

พื้นที่ส่วนต่าง ๆ และการเปิด-ปิดส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่

เปิด-ปิด-บันทึกไฟล์รูปภาพ

  • การเปิด-ปิด-ใช้ไกด์ & กริด & Measure
  • การใช้ Zoom Tool และพาเล็ต Navigator
  • ยกเลิก ทำซ้ำคำสั่งด้วยพาเลท History
  • การทำงานกับภาพ

การสร้างพื้นที่การทำงาน

การนำภาพเข้ามาใช้ในโปรแกรม

ชนิดของภาพ-ความละเอียดภาพ

การเพิ่มพื้นที่การทำงานให้กับภาพ

การตัดภาพด้วย Crop Tool

การปรับขนาดและความละเอียดภาพด้วยคำสั่ง Image Size

การบันทึกภาพเพื่อนำไปใช้กับเว็บไซด์

  • การแบ่งภาพด้วย Layer

ประโยชน์ของ Layer

เปิด-ปิดพาเล็ต Layer

การสร้าง Layer ใหม่

การคัดลอก-ลบ-เปลี่ยนชื่อ-ย้ายลำดับของ Layer

การกำหนดความโปร่งใสให้ Layer

การใช้ Layer Set

การผสมเลเยอร์

การใช้คำสั่ง Layer Styles

การรวม Layer

·การใช้สี

รูปแบบของ Color Model

โหมดสีใน Photoshop และวิธีการเปลี่ยน Mode สี

สี Foreground & Background

การใช้ Color Picker

การใช้พาเลท Swatches

การใช้ Eyedropper Tool

·การใช้เครื่องมือวาด

การพิมพ์ข้อความ

การปรับแต่งและทำงานกับตัวอักษร

การเพิ่ม Font ไทยลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ และวิธีการเรียกใช้

การแปลง Type Layer เป็นเลเยอร์ธรรมดา

·พื้นฐานการทำงานกับเส้น Path

พื้นฐานการสร้างเส้น Path

การใช้ Custom Shape

การแปลง Shape Layer เป็น Layer ธรรมดา

·การทำงานกับ Selection

ประโยชน์ของ Selection

การสร้าง Path และแปลงเป็น Selection

สร้าง Selection ด้วย Marquee Tools, Lasso Tools, Magic Wand

เลือกรูปภาพทั้งภาพ

สลับ Selection

การยกเลิก-ดัดรูปทรงปรับแต่ง-ย้าย-บันทึกเส้น Selection

การย้ายรูปภาพหลายรูปมาประกอบรวมกันด้วยการ Selection แล้ว Move Tool

การปรับขนาดภาพด้วย Free Transform

·การปรับแต่งสีและแสงเงาของรูปภาพ

ปรับแสงและสีของภาพด้วย Levels, Color Balance, Brightness/Contrast, Hus/Saturation, DeSaturate

การปรับแต่งสีและแสงเงาของเลเยอร์ด้วย Adjustment Layer

·Mask

ประโยชน์ของMask

การสร้างและใช้Layer Mask

วิทยากร  .กิตติอำพล สุดประเสริฐ

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

 1. ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร

 2. หัวหน้างาน ผู้จัดการ

 3. นักเรียน นักศึกษา

 4. ผู้ที่สนใจทั่วไป

 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน