โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 71 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 125 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร “การทำงานร่วมกันภายในองค์กรอย่างมีความสุข” (อบรมวันที่ 7 เม.ย 61)

ราคา 3900 บาท


หลักสูตร “การทำงานร่วมกันภายในองค์กร

อย่างมีความสุข” (Happy Workplace)

 

หลักการและเหตุผล

 

 

Happy Workplace  หรือ องค์กรแห่งความสุข

เกิดขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

มุ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุข

เพราะเชื่อว่า "คน" คือสิ่งสาคัญที่สุดขององค์กรเมื่อคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร คนมีชีวิต

องค์กรก็มีชีวิต ทุกวันนี้การทางานทาให้ความเครียดเกิดขึ้นได้เสมอ

หลายคนถามว่า คุณพอใจกับงานที่ทำแล้วหรือยัง  คุณรู้สึกเบื่องานของตัวเองหรือไม่  

คุณมีความสุขแล้วหรือยัง   สิ่งสาคัญคือจะต้องสร้าง  Happy Relationship ในองค์กรให้

ทำงานอย่างมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์

เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขที่แท้จริง หาก "คน" กลายเป็น "คนทำงานที่มีความสุข"

การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ องค์กรก็จะเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรเป็นอย่างดี

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับตัวและทางาน อยู่ร่วมกับผูอื่นอย่างมีความสุข

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนาหลักการไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน  

4. เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองและเติบโตและเกิดความคิดสร้างสรรค์

หัวข้อการสัมมนา

แนวปฏิบัติเพื่อการสร้างองค์กรแห่งความสุข

- ความจริงวันนี้

- องค์กรตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร

- การสร้างความเป็นเลิศให้องค์กร

- การสร้าง Happy workplace องค์กรแห่งความสุข

- ปรากฏการณ์ภูเขาน้าแข็งสามมุมมองที่ต่างกันในองค์กร

- ปิรามิดแห่งความต้องการของพนักงาน

- วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

วิธีการฝึกอบรม สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)

**เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

(Learning by Doing and Participating with Experiences)

 ซึ่งประกอบด้วย 

· การบรรยาย

· กรณีศึกษา

· กลุ่มสัมพันธ์ระดมความคิดเห็น

· การแสดงความคิด ถาม ตอบ

ผู้เข้าฝึกอบรม: ผู้บริหาร/ หัวหน้างาน/ พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

สถานที่อบรม : ศูนย์อบรมเดอะคอนเนคชั่น ติด MRT ลาดพร้าว (เดินทางสะดวก ที่จอดรถกว้างสบาย)

ระยะเวลา: 1 วัน (6 ชั่วโมง)

วิทยากร อาจารย์กิตติอำพล   สุดประเสริฐ

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

1. ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร

2. หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4. ผู้ที่สนใจทั่วไป

การสัมมนาประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  ได้แก่

• บรรยาย เชิงปฏิบัติการ สร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้กับชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสู่การประสบความสำเร็จ

ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพ และกระชับความสัมพันธ์บุคลากรในองค์กร

ราคาปกติ ท่านละ3,900 บาท พิเศษ

สำรองลงทะเบียน 3 ท่าน ด่วน

เหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท เท่านั้น

โปรแรง !! แซงโค้ง ลงทะเบียน 5 ท่าน

!!รับลงทะเบียน ฟรี ทันที 1 ท่าน!!

___________________________________

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน