โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 71 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 125 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

คอร์สอบรมการขาย

25 วิธีคิดพิชิตใจลูกน้อง สำหรับหัวหน้างาน

ราคา 3900 บาท


 

25 วิธีคิดพิชิตใจลูกน้อง สำหรับหัวหน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ ดร.วันทนา ปทุมอนันท์

ปัจจุบันหัวหน้าในองค์กรหลายแห่งกำลังปวดหัวอยู่กับการ ขาด.. ลา.. มาสาย.. เข้า – ออกของพนักงาน

ซึ่งยากที่จะควบคุมได้ ส่งผลให้เกิดการผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การผลิตเกิดความล่าช้า

ส่งสินค้าไม่ทันเวลาที่นัดหมาย ทำให้ลูกค้ายกเลิกORDER ทำให้ลูกค้าเสียรู้สึกกับบริษัท

การได้รับคำสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไปก็จะยากยิ่งขึ้น หรือในด้านของการบริการ ที่เปลี่ยนพนักงานใหม่อยู่ตลอดเวลา

ทำให้ขาดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ต้องใช้พนักงานใหม่ที่ขาดประสบการณ์

ขาดความรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า นำเสนอการบริการที่ไม่ถูกใจ ตรงใจลูกค้า...

ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย           

หลักสูตรนี้ต้องการสร้างให้หัวหน้าเกิดความสามารถในการเป็นผู้นำตนเอง

(Self- leadership)ให้ได้ก่อนที่จะไปเป็นผู้นำผู้อื่น คือลูกน้อง ตามแนวทางของจิตวิทยาการวิเคราะห์บุคลิกภาพ

(รู้เขา-รู้เรา)สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกน้องโดยให้สอดคล้องกับหลักการ/ นโยบายขององค์กร

จากการใช้หลักการทางจิตวิทยาภาวะผู้นำเพื่อทำให้ลูกน้องเกิดความสุข ความเต็มใจทำงานอย่างเต็มที่

นำมาซึ่งความสำเร็จตามภารกิจหน้าที่การงานนั้นๆของหัวหน้า ซึ่งส่งผลต่อการเจริญก้าวหน้าขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

1.หลักการและวิธีการทางจิตวิทยาในการสร้างความเป็นผู้มีภาวะผู้นำตนเอง(Self -leadership) ด้วยตนเอง

2.หลักการและวิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการของตนเองและลูกน้องโดยใช้หลักจิตวิทยาการวิเคราะห์บุคลิกภาพ

(รู้เขา - รู้เรา )

3.แนวคิดและกระบวนการในการเป็นผู้นำ เป็นหัวหน้าที่ทำให้ลูกน้องมีความสุข เกิดความเต็มใจ พร้อมทำงานอย่างเต็มที่

และเกิดความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์กร

วิทยากรมืออาชีพ จากบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เวลา 9.00-16.00 น. 

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

ราคาปกติ ท่านละ3,900 บาท

พิเศษสำรองลงทะเบียน 3 ท่าน ด่วนเหลือเพียงท่านละ 3,900 บาท

เท่านั้นโปรแรง !! แซงโค้ง ลงทะเบียน 5 ท่าน

ในราคาท่านละ 3,500 บาท!!รับลงทะเบียน ฟรี ทันที 1 ท่าน!!

-----------------------------

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com
Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

  

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน