โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 71 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 125 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร “ยุคความพร้อมด้านภาษารับ AEC” ( Challenges Towards AEC) !!อบรมวันที่ 3 พ.ค 61

ราคา 3900 บาท


หลักสูตร“ยุคความพร้อมด้านภาษารับ  AEC”

(Challenges  Towards  AEC)

 

1.การสร้างความเข้าใจพื้นฐาน

1.1 ความสำคัญของ  AEC

- ความเป็นมา / ความหมาย และ เป้าหมาย

- ความเปลี่ยนแปลง  และ ความพร้อมใน

  การปรับอย่างสอดคล้องต่อผลกระทบ

- แนวทางเสริมสร้างการพัฒนาบุคลกรยุค AEC

1.2 ความสำคัญด้านภาษา

- เข้าใจเอกลักษณ์ด้านภาษา 

- ระดับวัฒนธรรมด้านการสื่อภาษา

- องค์ประกอบที่สำคัญการเตรียมความพร้อม“นักสื่อสารที่เกิดผล”

2. กระบวนการความพร้อม และการเรียนรู้

2.1ความพร้อมระดับมาตรฐาน

2.2 ความพร้อมระดับองค์กร

- การพัฒนาเป็นนโยบาย

- สนับสนุนวิธีการให้ผู้ปฏิบัติ “ผลิตผลงาน” ด้วยตนเองให้มากที่สุด”

……..ผ่านเครื่องมือระบบ hi-tech

……..ผ่านกิจกรรมโครงการ

……..ผ่านการเรียนรู้ /  อบรม /  ฝึกงาน                   

2.3 ความพร้อมระดับบุคคล

- วิธีการฝึกฝนด้วยความคิดสร้างสรรค์

- การสร้างความมั่นใจในการแสดงออก

3. สรุป  และ คำถาม-คำตอบ

อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์                                                                                           

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท/วัน

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Facebook : TessTrainingPage

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน