โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 8 วัน - 

ยืนยัน 3 หลักสูตรพร้อมกัน รับส่วนลดทันที 6,000 บาท!!    

เหลืออีก 8 วัน - 

คอร์สการทำงานเป็นทีม ลดสูงสุด 40% สำหรับลูกค้า In-house เท่านั้น     

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร การจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล (Effective HR Master Plan Design) !!อบรมวันที่ 19 เม.ย 61

ราคา 3900 บาท


 หลักสูตร การจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล 

                (Effective HR Master Plan Design)

ดร.สันติชัย อินทรอ่อน

หลักการและเหตุผล

       คนเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ต้องมีการวางแผนการจัดการให้ดี และยิ่งในปัจจุบันบทบาท

ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนจากการเป็นนักธุรการงานบุคคล

ไปเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Strategic Partner) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

ด้วยแล้ว นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงจำต้องมีวิธีการปฏิบัติงานด้านบุคคลที่แยบยล สอดคล้องกับคาดหวัง

และทิศทางที่องค์กรเปลี่ยนแปลงไปด้วย

         การวางแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์

จำเป็นต้องออกแบบให้เป็น ใช้ให้ถูก และติดตามผลอย่างใกล้ชิด

เพราะจะส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยรวม ซึ่งไม่ใช่แค่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านั้นที่ต้องดำเนินตาม

แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องขับเคลื่อนและผลักดันกลยุทธ์การจัดการ

ด้านคนให้ไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์

1)     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการจัดทำแผนแม่บทการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับทิศทางและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

2)     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ได้ทดลองทำจริง ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในองค์กร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดทำแผนแม่บท เครื่องมือต่างๆ

ที่ใช้ในการออกแบบ ผลผลิตที่ได้ รวมทั้งได้ทดลองปฏิบัติ เพื่อจะสามารถนำไปปฏิบัติในองค์กรได้

กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้ควรได้รับการอบรมในเรื่องนี้ คือ ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์

ตลอดจนผู้บริหารในหน่วยงานอื่นที่สนใจวิธีการจัดทำแผนแม่บท

วิธีการฝึกอบรม

          การบรรยาย การใช้กรณีศึกษา และการยกตัวอย่าง 30% 

          การฝึกปฏิบัติ 70%

กำหนดการอบรม

          08.30-09.00 น.  /ลงทะเบียนและรับเอกสาร

          09.01-10.30 น.  /บรรยาย

▪   สาเหตุและความจำเป็นที่ต้องมีแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์

▪   กระบวนการจัดทำแผนแม่บท

▪   การวิเคราะห์ปัจจัย (I/E Factor Analysis)

▪   การฝึกปฏิบัติ

          10.31-10.45 น.  /รับประทานอาหารว่าง

          10.46-12.00 น.  /บรรยาย (ต่อ)

▪   การวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันและปัจจัยต่อต้าน (Force Field Analysis)

▪   การฝึกปฏิบัติ

          12.01-13.00 น.   /รับประทานอาหารกลางวัน

          13.01-14.30 น.   /บรรยาย (ต่อ)

▪   การกำหนดทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการ

▪   การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ (Strategic Choice Analysis)

▪   การฝึกปฏิบัติ

          14.31-14.45 น.  /รับประทานอาหารว่าง

          14.46-16.00 น.  /บรรยาย (ต่อ)

▪   การกำหนดตัวชี้วัด (Strategic Measurement)

▪   การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

▪   การฝึกปฏิบัติ  

การเตรียมการก่อนเข้าฝึกอบรมผู้เข้าอบรมควรจัดเตรียมข้อมูลดังนี้

1)     วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร

2)     แผนแม่บทหรือแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว (ถ้ามี)

3)     ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอดีต

4)     นโยบายหรือความคาดหวังของผู้บริหารเกี่ยวกับด้านทรัพยากรมนุษย์

* ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิด บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง                                                                                         

ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น *

สถานที่อบรม: ศูนย์ประชุมพญาไท พล่าซ่า
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
เวลาอบรม 9.00-16.00
___________________________________

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills (อบรมวันที่ 22 ธ.ค. 60)