โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร การจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล ดร.สันติชัย

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร การจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล

(Effective HR Master Plan Design)

ดร.สันติชัย อินทรอ่อน

 

หลักการและเหตุผล

       คนเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ต้องมีการวางแผนการจัดการให้ดี และยิ่งในปัจจุบันบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนจากการเป็นนักธุรการงานบุคคลไปเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Strategic Partner) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้วยแล้ว นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงจำต้องมีวิธีการปฏิบัติงานด้านบุคคลที่แยบยล สอดคล้องกับคาดหวังและทิศทางที่องค์กรเปลี่ยนแปลงไปด้วย

         การวางแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้องออกแบบให้เป็น ใช้ให้ถูก และติดตามผลอย่างใกล้ชิดเพราะจะส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยรวม ซึ่งไม่ใช่แค่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านั้นที่ต้องดำเนินตามแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องขับเคลื่อนและผลักดันกลยุทธ์การจัดการด้านคนให้ไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

 

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับทิศทางและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

2)   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ทดลองทำจริง ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในองค์กร

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดทำแผนแม่บท เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบ ผลผลิตที่ได้ รวมทั้งได้ทดลองปฏิบัติ เพื่อจะสามารถนำไปปฏิบัติในองค์กรได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้ควรได้รับการอบรมในเรื่องนี้ คือ ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนผู้บริหารในหน่วยงานอื่นที่สนใจวิธีการจัดทำแผนแม่บท

 

วิธีการฝึกอบรม

          การบรรยาย การใช้กรณีศึกษา และการยกตัวอย่าง 30%

          การฝึกปฏิบัติ 70%

 

กำหนดการอบรม

▪   สาเหตุและความจำเป็นที่ต้องมีแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์

▪   กระบวนการจัดทำแผนแม่บท

▪   การวิเคราะห์ปัจจัย (I/E Factor Analysis)

▪   การฝึกปฏิบัติ

▪   การวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันและปัจจัยต่อต้าน (Force Field Analysis)

▪   การฝึกปฏิบัติ

▪   การกำหนดทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการ

▪   การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ (Strategic Choice Analysis)

▪   การฝึกปฏิบัติ

▪   การกำหนดตัวชี้วัด (Strategic Measurement)

▪   การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

▪   การฝึกปฏิบัติ 

 

การเตรียมการก่อนเข้าฝึกอบรมผู้เข้าอบรมควรจัดเตรียมข้อมูลดังนี้

1)     วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร

2)     แผนแม่บทหรือแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว (ถ้ามี)

3)     ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอดีต

4)     นโยบายหรือความคาดหวังของผู้บริหารเกี่ยวกับด้านทรัพยากรมนุษย์

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559 

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills