โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 71 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 125 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร พัฒนาผู้นำทีมงานสู่ความเป็นเลิศ !!อบรมวันที่ 23 มี.ค 61

ราคา 3900 บาท


หลักสูตร (พัฒนาผู้นำทีมงานสู่ความเป็นเลิศ)

(High Performance Team Leadership)

โดยอ.ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

หลักการ/แนวความคิด

      ในแต่ละหน่วยงานนั้น ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่รวมถึงความรับผิดชอบสูงสุด นั่นคือผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานล้วนขึ้นอยู่กับผู้นำทั้งสิ้น แต่ผู้นำเพียงคนเดียวย่อมมิอาจดำเนินงานตามนโยบาย ได้ทั้งหมด ดังนั้นการบริหาร จัดการ ดูแล ผู้ร่วมทีมจึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนทีมไปสู่ความสำเร็จ

ì การสร้างภาวะผู้นำทีมงานจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร

 และมีเป้าหมายในการทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อรวมเป็นทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

 (One Team One Goal) รวมไปถึงการปรับและพัฒนากระบวนการรู้คิด และการสื่อสาร

เพื่อที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและทีมงาน ให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย

ไว้ไปพร้อมๆกันทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

µ  เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

µ  สร้างทัศนคติในด้านบวกและภาวะผู้นำให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

µ  เรียนรู้การระดมความคิด การวางแผนการทำงาน และการแบ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ

µ  สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับผู้เข้าอบรมด้วยกันและระหว่างผู้เข้าอบรมกับองค์กร

µ  สร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

·     กิจกรรม “เปิดสมอง เปิดใจ” (ละลายพฤติกรรม)

·     ความหมาย และความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

·     กิจกรรม “เก้าอี้พิศวง” (เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญทำงานแบบเป็นทีม)

·     ดูคนออก “DISC” (รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น)

·     บอกคนได้ “Abstract (การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ)

·     ใช้คนเป็น “ ไพ่พิศวง (การกระจายงานแบบผู้นำ)

·     เล่นเป็นทีม “NASA” (เพื่อเปิดรับข้อมูลจากผู้อื่นและคิดวิเคราะห์ร่วมกัน)

·     กิจกรรม “โรงงานของเรา”

(เพื่อตอกย้ำการทำงานเป็นที่ที่มีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานมีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จ)

บทสรุป ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมร่วมกัน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)  การบรรยาย กิจกรรม ระดมสมอง workshop 

*กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์

วิทยากร : อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ                                                                                          

วันที่จัดอบรม 23 มี.ค 61

ราคาท่านละ 3,900 บาท/ 2 วัน (ไม่รวม Vat)

โปรแนะนำคือ มา 2 ท่านเหลือท่านละ 3,500 บาท

เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม : โรงแรมพาลาสโซ่ (Palazzo Hotel)

 ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ  

IFrame___________________________________________

สอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ข้อมูลหลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ

ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิด บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง  

ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง

หรือเลียนแบบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน