โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร พัฒนาผู้นำทีมงานสู่ความเป็นเลิศ !!อบรมวันที่ 23 มี.ค 61

ราคา 3900 บาท


หลักสูตร (พัฒนาผู้นำทีมงานสู่ความเป็นเลิศ)

(High Performance Team Leadership)

โดยอ.ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

หลักการ/แนวความคิด

      ในแต่ละหน่วยงานนั้น ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่รวมถึงความรับผิดชอบสูงสุด นั่นคือผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานล้วนขึ้นอยู่กับผู้นำทั้งสิ้น แต่ผู้นำเพียงคนเดียวย่อมมิอาจดำเนินงานตามนโยบาย ได้ทั้งหมด ดังนั้นการบริหาร จัดการ ดูแล ผู้ร่วมทีมจึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนทีมไปสู่ความสำเร็จ

ì การสร้างภาวะผู้นำทีมงานจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร

 และมีเป้าหมายในการทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อรวมเป็นทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

 (One Team One Goal) รวมไปถึงการปรับและพัฒนากระบวนการรู้คิด และการสื่อสาร

เพื่อที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและทีมงาน ให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย

ไว้ไปพร้อมๆกันทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

µ  เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

µ  สร้างทัศนคติในด้านบวกและภาวะผู้นำให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

µ  เรียนรู้การระดมความคิด การวางแผนการทำงาน และการแบ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ

µ  สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับผู้เข้าอบรมด้วยกันและระหว่างผู้เข้าอบรมกับองค์กร

µ  สร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

·     กิจกรรม “เปิดสมอง เปิดใจ” (ละลายพฤติกรรม)

·     ความหมาย และความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

·     กิจกรรม “เก้าอี้พิศวง” (เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญทำงานแบบเป็นทีม)

·     ดูคนออก “DISC” (รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น)

·     บอกคนได้ “Abstract (การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ)

·     ใช้คนเป็น “ ไพ่พิศวง (การกระจายงานแบบผู้นำ)

·     เล่นเป็นทีม “NASA” (เพื่อเปิดรับข้อมูลจากผู้อื่นและคิดวิเคราะห์ร่วมกัน)

·     กิจกรรม “โรงงานของเรา”

(เพื่อตอกย้ำการทำงานเป็นที่ที่มีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานมีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จ)

บทสรุป ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมร่วมกัน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)  การบรรยาย กิจกรรม ระดมสมอง workshop 

*กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์

วิทยากร : อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ                                                                                          

วันที่จัดอบรม 23 มี.ค 61

ราคาท่านละ 3,900 บาท/ 2 วัน (ไม่รวม Vat)

โปรแนะนำคือ มา 2 ท่านเหลือท่านละ 3,500 บาท

เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม : โรงแรมพาลาสโซ่ (Palazzo Hotel)

 ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ  

IFrame___________________________________________

สอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ข้อมูลหลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ

ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิด บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง  

ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง

หรือเลียนแบบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills