โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 71 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 125 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

คอร์สอบรมการขาย

Training Roadmap (6 เม.ย 61)

ราคา 3900 บาท


 Training Roadmap

 ดร.สันติชัย อินทรอ่อน  

การจัดวางเส้นทางการฝึกอบรม เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่หน่วยงาน HRD ต้องมีการวางแผนจัดทำล่วงหน้า เพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากรด้านต่างๆ ขององค์กร ทั้งคน เวลา งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การทำ Training Roadmap เป็นการกำหนดเส้นทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีแบบแผน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานและความสำเร็จขององค์กร

ท่านผู้อ่านที่สนใจอาจจะมีคำถามว่า ทำไมต้องมีการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนา เราจะฝึกอบรมไปตามสถานการณ์ไปเป็นช่วงๆ ไม่ได้หรือ และถ้าต้องจัด Training Roadmap ใครต้องเกี่ยวข้องบ้าง และจะต้องเริ่มจากตรงไหน ลองมาค้นหาคำตอบกันนะคะ

การวางเส้นทางการฝึกอบรม จะช่วยให้มีการเรียงลำดับการฝึกอบรมตามความจำเป็น ความสำคัญทั้งในเรื่องเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และช่วงเวลาที่ต้องเหมาะสมกับการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที

เมื่อสามารถจัดวางการฝึกอบรมโดยคำนึงถึงคุณภาพของเนื้อหาความรู้และดำเนินการให้ตรงและครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา ก็จะทำให้ทางหน่วย HRD จัดสรรทรัพยากรที่ทุกองค์กรมีอยู่จำกัดนั้น ให้เกิดความคุ้มค่า พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมที่ตรงกับงานย่อมปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้น และรู้สึกดีว่าองค์กรสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน และเอื้อโอกาสให้เขามีความก้าวหน้าในอาชีพ อันส่งผลต่อการเพิ่มพูนความรู้สึกผูกพันของพนักงานต่อองค์กรด้วย และนี่คือประโยชน์หลักๆ ของการจัดวางเส้นทางการฝึกอบรม

        ใครเกี่ยวข้องบ้างงานนี้ คงต้องเป็น HRD ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการออกแบบและจัดทำ Training Roadmap โดยพิจารณาการอบรมและการพัฒนาในเรื่องต่างๆ และในรูปแบบที่อาจมีความแตกต่างหลากหลายนี้เป็นไป เพื่อให้พนักงานมีความสามารถที่ไปขับเคลื่อนกลยุทธ์สำคัญขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ สำหรับหัวหน้าสายงาน (Line) ต้องช่วยพิจารณาร่วมว่า เนื้อหาหลักสูตรด้านใดที่พนักงานกลุ่มใดควรต้องเรียนรู้ เพื่อให้ทำงานบรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจในด้านต่างๆ นั้น

การจัดวางเส้นทางการฝึกอบรมนั้น อุปมาเหมือนกับการวาดแผนที่การเดินทางพิชิตยอดเขา ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การเดินทางราบรื่นและปลอดภัยสำหรับการไต่เขาแต่ละช่วง ซึ่งอาจจะเจอสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในช่วงต้น อาจต้องอบรมการอ่านแผนที่ การอ่านสัญลักษณ์ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เมื่อไต่ไปได้อีกระดับหนึ่ง อาจต้องกำหนดให้เรียนรู้วิธีเดินไต่หน้าผา การแก้ปัญหา การตัดสินใจต่างๆ โดยตลอดเส้นทางการฝึกอบรมนั้น จัดทำขึ้นเพื่อให้มีความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจในแต่ละช่วงให้บรรลุเป้าหมายนั่นเอง

             วิธีการออกแบบและจัดวางการฝึกอบรมสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

- จัดทำตามสายวิชาชีพหรือกลุ่มงาน เช่น กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานขาย การตลาดหรือด้าน IT

- จัดทำตามระดับตำแหน่งงาน เช่น จัดวางแผนฝึกอบรมตามตำแหน่งผู้ที่เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือพนักงานระดับปฏิบัติการ

- จัดทำตามกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะขององค์กร เช่น วางแผนการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้แก่ กลุ่มผู้นำในอนาคต (Talented People) หรือกลุ่ม Successor, กลุ่มวิทยากรภายใน เป็นต้น

เทคนิคที่ใช้ในการกำหนดและจัดวางลำดับการฝึกอบรมว่าควรเรียนรู้อะไรก่อน อะไรหลัง มีเทคนิคในการพิจารณาจัดทำดังนี้

พิจารณาจากความสำคัญว่ามีผลกระทบโดยตรงกับกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งการอบรมด้านนั้นๆ ต้องจัดขึ้นก่อน สำหรับหลักสูตรที่จัดวางต่อไป อาจจะพิจารณาจากเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานทางทฤษฎีสู่เนื้อหาที่เน้นการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และควรจะมีการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบ เช่น

เส้นทางการฝึกอบรมของพนักงานขาย อาจเริ่มจากการเรียนรู้ Product & Service และระบบงานขององค์กรจากระบบ Knowledge Management หรือ E-Learning ต่อด้วยการสอนงาน (On the Job) กับพนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้บังคับบัญชา ตามท้ายด้วยการเข้ารับการอบรมเทคนิคการขายแบบที่ปรึกษา โดยมีทั้งการสอนในห้องเรียน และจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ที่นำไปใช้ในการทำงาน ตลอดจนได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้าถึงความก้าวหน้าในการทำงาน เป็นต้น

ไม่ว่าจะจัด Training Roadmap ในลักษณะใด จะเป็นไปตามกลุ่มอาชีพหรือจัดทำตามระดับตำแหน่งงานก็ตาม HRD ควรสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาความรู้เหล่านั้นไว้อย่างชัดเจน เพื่อสะท้อนว่าองค์กรให้ความสำคัญกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมต่อการทำงาน

และยังมีส่วนเสริมความแรงจูงใจให้พนักงานมีความใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

____________________________________________

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3900 บาท ลงทะเบียน 3 ท่าน

เหลือเพียงท่านละ 3500 บาท ทันที ด่วน

***ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training***

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

สถานที่อบรม : โรงแรมย่านสุขุมวิท
 **ข้อมูลหลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิดบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง **

**ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น**

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน