โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1596 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร “การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้าและการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต

ราคา 3900 บาท


หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้าและการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จตุชัย

 

กระบวนการสำหรับผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในสายงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ การเตรียมการด้านเอกสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้า (APQP) เพื่อการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต(Production Part Approval Process : PPAP) มักเกิดประเด็นสำคัญที่ไม่สอดคล้องตามระบบที่ ISO/IATF 16949 และไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือข้อตกลงกับผู้สนับสนุน (Supplier) ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระหว่างทำการผลิตจริง (Mass Production) อาจส่งผลกระทบทั้งด้านคุณภาพและการส่งมองให้กับลูกค้า จึงมักเกิดเป็นชนวนประเด็นขัดแย้งและอาจจะลงลามบานปลายได้ในอนาคต

          ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงประเด็นและการวางแผนโครงการร่วมกันด้วยการจัดเตรียมเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งภายหลังการผลิตต่อเนื่อง (Mass Production) ให้สอดคล้องและคลอบคลุมอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแนวทางดำเนินการให้การผลิตและส่งมอบเป็นไปอย่างราบรื่น สร้างความเชื่อมั่นและการยืนยันความสารมารถในกระบวนการผลิตที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการของ APQP และ PPAP ที่ถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบทราบขั้นตอนและการจัดทำเอกสาร APQP และ PPAP ได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการเตรียมการ APQP และ PPAP ได้อย่างเป็นรูปธรรม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้ APQP และ PPAP ในแผนควบคุม (Control Plan) ได้

 

หัวข้อการอบรม / สัมมนา

          1. ความเข้าใจพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของการทำงานให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดใน ISO/IATF 16949

2. ขอบเขตของทีมงานและกำหนดของเขตตามกำหนดเกณฑ์ต่างๆ จาก Customer Specific Requirements

3. การทบทวนและการทวนสอบความต้องการของลูกค้าด้วย Voice Of Customers

4. Process Review Model (Customer focused process approach concept)
5. ขั้นตอนและข้อควรระวังในการวางแผนคุณภาพล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)

6. เทคนิคการจัดทำและลงข้อมูลในแบบฟอร์ม Part Submission Warrant (PSW) ในกระบวนการ PPAP

7. เทคนิคและวิธีการการเตรียมเอกสารด้านการระบุในแบบฟอร์ม Part Approved

8. สิ่งที่สำคัญและความจำเป็นต้องใช้ ของ PPAP กับปัญหาหลังจากการได้รับคำสั่งซื้อ (Mass Production)

9. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
10. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ


ระยะเวลาอบรม

- 1 วัน (6 ชั่วโมง)

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

 

- โปรดเตรียมเครื่องช่วยคำนวณ / เครื่องคิดเลข ท่านละ 1 เครื่องในการฝึกอบร

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills