โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC

ราคา 7800 บาท


Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC

 

Introduction  :

       With the presently demanding business environment of globalization, ENGLISH Communications Skills have become an essential part for every business operations in order to communicate effectively with business partners, locally and internationally. This curse is intended for those who are interested in bringing out their early days of SMART ENGLISH Communications Skills knowledge and combining with work experience to improve their English skills towards productivity.

       This two-day seminar will cover a wide range of basic to medium and up to higher usage on understanding culture, etiquettes, mannerism impression by Smart / Effective English Communication Technic and Process (speaking, listening, reading and writing) communications that the main factor to contribute to successful business enterprises.

 

 Course  Objectives

 Build self (assured) confidence in their abilities to work for highest efficiency results by English communications skills.

 Setting clear objectives for smart English communication skills.

 Learning significant difference cultures.

 To cultivate English Writing communications skills to enhance business value.

 Develop your understanding of the attitudes, behavior via skills you need to use English.

 Paving the progress way from competence to excellence.

 Transforming  your  in-class practices  (reading / writing technics) into smart performance.

 

Topic  Areas

 English  Communications  Standard  Skills        (มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ)

 Significant   Cultural  Learning                     (การเรียนรู้ความสำคัญด้านวัฒนธรรม)

 Enhance   Etiquettes  Impressions                (การเสริมสร้างมารยาทที่ประทับใจ)

 Mannerism   Talent  Development                (การพัฒนาความพิเศษด้านธรรมเนียมปฏิบัติ)

 Creating  Higher  Performance’s  Tools         (องค์ประกอบสู่การสื่อสารที่เกิดผล)

 Self- Development  Formulating                   (แนวทางการพัฒนาด้วยตนเอง)

 Key  Strategies   For   Smart  and  Excellency    (กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ)

 Art   of  4  Communications   Skills               (ศิลปะการสื่อสาร 4  ทักษะ)

 Smart  English  Verbal  And  Telephone        (สู่ความเป็นเลิศการใช้วาจา และทางโทรศัพท์)

 Communications

 

·  Speaking  and  Listening  Technics               (เทคนิคการเป็น “นักพูด”  และ  “นักฟัง”)

 

·  Role  Play  Practice                                     (ฝึกปฏิบัติ)

 

·  Talent  English  Reading  & Writing               (สู่ความเป็นเลิศด้านการอ่านและการเขียน)

 

Communications

 

·  How  to  understand   reading  and              (เทคนิคการเป็น “นักอ่าน” และ “นักเขียน” อย่างประทับใจ)

use  impression   writing  technics

 

·   Group  Case  Study  Practice (ฝึกปฏิบัติกลุ่ม)

 

·   Evaluation (ประเมินผลงานกลุ่ม)

 

·   Q& A     (ถาม-ตอบ)

 

 

 

วิทยากรในการฝึกอบรม    อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรมโรงแรม Hip รัชดา

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369099-162-9559098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน