โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 19 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 73 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

คอร์สอบรมการขาย

การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ !!NEW!! (วันที่จัดอบรม 27 ตุลาคม 60)

วันที่อบรม 27 ตุลาคม 2560 | ราคา 3900 บาท


ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของโลกาภิวัตน์และการแข่งขันของโลกธุรกิจ บริษัทที่มีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะเป็นองค์การที่สามารถเติบโตและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือผู้อื่น อย่างไรก็ตามทุกธุรกิจต่างทราบถึงภารกิจเหล่านี้เป็นอย่างดี แต่ยังมีน้อยบริษัทนักที่จะสามารถนำหลักการ “พัฒนาองค์การ” ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง ส่วนหนึ่งของต้นเหตุปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจาก “ผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ มักเลือกใช้วิธีการพัฒนาองค์การรูปแบบเดียวกับทุกสถานการณ์” มีน้อยองค์การนักที่จะเข้าใจว่า บริษัทแต่ละแห่งล้วนอยู่ในวังวนของวัฏจักรทางธุรกิจที่แตกต่างกัน และในแต่ละห้วงเวลาต้องการวิธีการจัดการ เครื่องมือการบริหาร ลักษณะของผู้นำที่แตกต่างกันไปด้วย

หลักสูตร การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ นี้ ได้ออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เข้าใจวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ และคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในองค์การของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ และสิ่งที่องค์การกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน วัฏจักรของธุรกิจ และรูปแบบการพัฒนาองค์การที่มีอยู่ในปัจจุบัน

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกระบวนการพัฒนาองค์การ และสามารถคัดเลือกเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาองค์การได้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ โดยนำแนวคิด และหลักการ ที่วิทยากรได้ถ่ายทอดมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ อีกทั้งนำหลักการที่ได้ไปต่อยอดสู่การพัฒนาองค์การของตนเองได้ต่อไป


 รูปแบบการอบรม

 วิทยากรจะนำเสนอแนวคิด หลักการ บนพื้นฐานของงานวิจัย และข้อมูลสนับสนุน รวมทั้งกรณีศึกษาของบริษัทที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม และมีเกม/กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดช่วงเวลาการเรียน

 

คุณสมบัติผู้อบรม

 ผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาองค์การ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไป

 

เนื้อหาหลักสูตร

 - ผลกระทบต่อโลกธุรกิจในปัจจุบัน

 - สถานการณ์ของการแข่งขัน

- วัฏจักรธุรกิจและการปรับตัวขององค์การ

- ปัญหาธุรกิจและแนวทางการแก้ไขด้านทรัพยากรมนุษย์

 - เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ผล

 - Trip & Trick ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์

- กรณีศึกษา และตัวอย่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทต่างๆ

- อภิปรายและตอบข้อซักถาม

 

วิทยากร  ดร. สันติชัย  อินทรอ่อน

 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Ph.d. Candidate หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจทรัพยากรบุคคลและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด

- นักวิจัยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผู้ช่วยที่ปรึกษา บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด

 

กำหนดการ                                                                                                     

  วันที่          27 ตุลาคม 2560

  สถานที่อบรม เดอะ คอนเนคชั่น ลาดพร้าว      

  ราคา          3,900  บาท

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน